Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach o segment dydaktyczny oraz salę gimnastyczną z łącznikiem realizowana w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: 1.„Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami In

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438474)

Client
Urząd Miasta Lędziny
State
śląskie
Address
43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55
Phone
32 2166511
Fax
32 2166508
Created
2019-01-11

Urząd Miasta Lędziny

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta Lędziny ul. Lędzińska 55 43-143 Lędziny śląskie tel. 32 2166511 fax. 32 2166508 REGON 270529122

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach o segment dydaktyczny oraz salę gimnastyczną z łącznikiem realizowana w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: 1.„Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami In

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonie dwóch odrębnych zadań inwestycyjnych; tj. 1. „Rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1” W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie segmentu dydaktycznego wraz z dostosowaniem istniejącego budynku szkoły do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Projektowany segment dydaktyczny jest obiektem bezpośrednio przylegającym od strony zachodniej do budynku szkoły. Obiekt całkowicie podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych, zabudowa na rzucie prostokąta o wymiarach 25,05 x 15,85 m wzniesiony w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy segmentu dydaktycznego: 397,04 m2; Powierzchnia całkowita: 1632,63 m2; Powierzchnia użytkowa: 1326,54 m2; Kubatura: 5 000,0 m3. W budynku planowane jest wygospodarowanie pomieszczeń na: - szatnie uczniowskie (poziom piwnic); - składnice akt oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze (poziom piwnic); - pokoje logopedy i pedagoga (parter i I piętro); - pokój nauczycielski (parter); - świetlicę szkolną (parter); - sale lekcyjne parter, I i II piętro); - zaplecze sanitarne (wszystkie kondygnacje) Nowy segment dydaktyczny wyposażony zostanie w jedną klatkę schodową oraz windę umożliwiające komunikację między kondygnacjami obiektu. Segment dydaktyczny będzie połączony z istniejącym budynkiem szkoły na wszystkich jego kondygnacjach. W strefie wejściowej zaplanowano wykonanie schodów wejściowych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. Przykrycie budynku stanowi stropodach zaprojektowany w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty papą. Od strony zewnętrznej zaprojektowano docieplenie ścian oraz dostosowanie kolorystyki tynku elewacyjnego do kolorystyki budynku rozbudowanej szkoły. Budynek dydaktyczny wyposażyć należy w niezbędne instalacje, tj. wod – kan, co., elektryczną, odgromową, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, p.poż, teletechnicznej i dozorowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. W ramach realizacji inwestycji planowane jest również wyposażenie obiektu w niezbędne umeblowanie, którego wykaz zawiera dokumentacja projektowa. Wokół budynku planowana jest wymiana nawierzchni utwardzonych, montaż małej architektury oraz budowa wiaty śmietnikowej. W ramach powyższego zadania planowane jest również przystosowanie istniejącego, obecnie użytkowanego budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 do obowiązujących przepisów p.poż. Istniejący budynek szkoły jest częściowo podpiwniczony z różnicowaną ilością kondygnacji nadziemnych (dwie oraz trzy kondygnacje). Zakres projektowanych zmian obejmuje niezbędne roboty rozbiórkowe, wykończeniowe elewacji, wydzielenie pożarowe dwóch klatek schodowych, wykonanie ścian wydzielenie pożarowego, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wyposażenie budynku w sprzęt ochrony przeciwpożarowej (instalacja hydrantowa), obudowę poddasza z płyt gipsowo – kartonowych ogniochronnych oraz pokrycie dachu blachą trapezową. Całość zakresu robót została przedstawiona w dokumentacji projektowej. Cały zakres robót budowlanych i instalacyjnych został przedstawiony w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do niniejszego wniosku. Przedmiary robót należy traktować jedynie w sposób pomocniczy. 2. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach” Od strony wschodniej działki nr 2927/38 planowana jest budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. Łącznik będzie umożliwiał bezpośrednią komunikację pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły i nową salą gimnastyczną. Opracowana dokumentacja projektowa zakłada budowę sali gimnastycznej oraz łącznika jako obiektów niepodpiwniczonych z jedną kondygnacją nadziemną. Wymiary sali gimnastycznej 19,00 x 36,20 m, wymiary wraz z zapleczem i łącznikiem: 29,64 x 14,96 m. W ramach opracowania projektowego, na terenie nieruchomości dokonana zostanie rozbiórka istniejących boisk sportowych o nawierzchni asfaltowej, placu zabaw, części utwardzeń oraz zniwelowana zostanie górka saneczkowa i część terenu. Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej z łącznikiem: 1011,84 m2; Powierzchnia całkowita sali gimnastycznej z łącznikiem: 1081,50 m2; Powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej z łącznikiem: 908,88 m2; Kubatura sali gimnastycznej z łącznikiem: 5390,00 m3; W budynku sali gimnastycznej o pow. całkowitej 615,90 m2 przewidziano boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, oraz dwa małe boiska do koszykówki. Na wysokości środkowej linii boisk planowany jest montaż kotary rozdzielającej pole gry na 2 mniejsze. W łączniku przewidziano wygospodarowanie pomieszczeń o następującej funkcji: siłownia, sala do aerobiku, magazyn sprzętu, szatnie damskie i męskie wraz z zapleczem sanitarnym, wc niepełnosprawnych, pokój nauczyciela i pokój pierwszej pomocy oraz strefę komunikacji. Przykrycie budynku stanowi stropodach zaprojektowany w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty papą. Od strony zewnętrznej zaprojektowano docieplenie ścian oraz dostosowanie kolorystyki tynku elewacyjnego do kolorystyki budynku rozbudowanej szkoły. Budynek sali gimnastycznej wyposażyć należy w niezbędne instalacje, tj. wod – kan, co., elektryczną, odgromową, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, p.poż, teletechnicznej i dozorowej, oświetlenia zewnętrznego oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. W związku z kolizją zaprojektowanego budynku sali gimnastycznej z siecią gazową dokumentacja projektowa przewiduje jej przekładkę. W ramach realizacji inwestycji planowane jest również wyposażenie obiektu w niezbędne umeblowanie i sprzęt, którego wykaz zawiera dokumentacja projektowa. Przy sali gimnastycznej zaprojektowano wielofunkcyjne zewnętrzne boisko sportowe do gry w koszykówkę i siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową i ogrodzeniem piłkochwytami. Na działce w ramach drogi pożarowej zostanie rozbudowana istniejąca droga wewnętrzna w kierunku północnym, wzdłuż projektowanej sali. W ramach inwestycji projektuje się rozbudowę istniejącego parkingu o dodatkowe 20 miejsc postojowych, planowana jest również budowa oraz wymiana nawierzchni utwardzonych, montaż małej architektury. Cały zakres robót budowlanych i instalacyjnych został przedstawiony w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do niniejszego wniosku. Przedmiary robót należy traktować jedynie w sposób pomocniczy. Dokumentacja projektowa została opracowana przez Pracownie Projektową PIK S.C. Anna i Maciej Pindurowie, 44-240 Żory, ul. Szeroka 24. W zakres dokumentacji projektowej wchodzą: 1. Projekt zmian istotnych do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 72/Lę/2008 (BA-7351/55/Lę/20008 z dn. 02.06.2008 r.) zmienionej decyzją nr 78/Lę/2009 ( BA-7351/75/Lę/2009 z dn. 09.07.2009 r. ) zmienionej decyzją nr 78/Lę/2011 ( BA-Lę.6740.81.2011 z dn. 22.07.2011 r. ) zmienionej decyzją nr 113/Lę/2015 ( BA-Lę.6740.119.2015 ) z dn. 06.10.2015 r. – projekt budowlany obejmujący segment dydaktyczny, salę gimnastyczną z łącznikiem oraz część istniejącą szkoły; 2. Projekt wykonawczy zamienny Rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi o segment z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz łącznik i salę gimnastyczną wraz z zapleczem – architektura; 3. Projekt wykonawczy zamienny Rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi o segment z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz łącznik i salę gimnastyczną wraz z zapleczem – konstrukcja; 4. Projekt wykonawczy zamienny Rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi o segment z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz łącznik i salę gimnastyczną wraz z zapleczem – instalacje elektryczne, sanitarne, instalacja wentylacji mechanicznej; 5. Projekt wykonawczy zamienny Rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi o segment z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz łącznik i salę gimnastyczną wraz z zapleczem – zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 6. Projekt wykonawczy zamienny Rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi o segment z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz łącznik i salę gimnastyczną wraz z zapleczem – przebudowa przyłącza gazu; 7. Projekt techniczny Układu pomiarowo – rozliczeniowego półpośredniego dla Rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi o segment z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz łącznik i salę gimnastyczną wraz z zapleczem – instalacje elektryczne; 8. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót – branża budowlana, elektryczna i sanitarna; 9. Przedmiar robót – segment dydaktyczny – branża architektura i konstrukcja; 10. Przedmiar robót – segment dydaktyczny – instalacje elektryczne; 11. Przedmiar robót – segment dydaktyczny – instalacje sanitarne ( co, wod – kan ); 12. Przedmiar robót – segment dydaktyczny – instalacje sanitarne ( wentylacja ); 13. Przedmiar robót – segment dydaktyczny – sieci zewnętrzne ( przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej ); 14. Przedmiar robót – sala gimnastyczna z łącznikiem - branża architektura i konstrukcja; 15. Przedmiar robót – sala gimnastyczna z łącznikiem - instalacje elektryczne; 16. Przedmiar robót – sala gimnastyczna z łącznikiem - instalacje sanitarne ( co, wod – kan ); 17. Przedmiar robót – sala gimnastyczna z łącznikiem - instalacje sanitarne ( wentylacja ); 18. Przedmiar robót – sala gimnastyczna z łącznikiem – przekładka gazu; Na realizację powyższych inwestycji Inwestor Gmina Lędziny w dniu 18 czerwca 2018 roku Decyzję nr 47/Lę/2018 o zmianie pozwolenia na budowę. UWAGI: Powyższe roboty budowlane będą wykonywane w ramach w/w pozwolenia na budowę. Wykonawca jest zobowiązany do powołania osoby na stanowisko Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, która wykaże się stosownymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Kierownika Robót w specjalności elektrycznej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, którzy wykażą się stosownymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać aktualne atesty, dopuszczenia i deklaracje a materiały izolacyjne powinny posiadać właściwości NRO, w celu spełnienia obowiązujących przepisów przeciw pożarowych. Roboty budowlane w ramach powyższego zadania będą wykonywane na czynnym obiekcie użyteczności publicznej i w związku z powyższym muszą być wykonywane w sposób zapewniający sprawną pracę oraz bezpieczeństwo użytkowników Szkoły Podstawowej nr 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia szczegółowego harmonogramu robót rzeczowo – finansowego z podziałem na poszczególne etapy robót a po zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej oraz opracowania instrukcji użytkowania obiektu i nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca jest również zobligowany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu po wykonanych robotach.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45700000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 85 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy: a) pieniądzu, b) poręc

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information