Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438468)

Client
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
70-952 Szczecin, Stoisława 6
Phone
+48914849694
Fax
+91914849664
E-Mail
przetargi@szczecin.po.gov.pl
Created
2019-01-11

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie Stoisława 6 70-952 Szczecin zachodniopomorskie tel. +48914849694 fax. +91914849664 REGON 000000419

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych, zwanych w dalszej części „towarem”, do urządzeń drukujących będących na wyposażeniu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych, przez okres trwania umowy. 2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, do siedzib poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego raz na 2 miesiące. Wielkość każdej partii dostawy materiałów eksploatacyjnych wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i będzie realizowana na podstawie jednostkowych zleceń. Wykaz adresów tych jednostek zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy. 3. Wykaz materiałów eksploatacyjnych zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Ilości podane w wykazie są szacunkowe, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zużycia mniejszej ilości materiałów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych w ramach wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 wzoru umowy, stosownie do swoich potrzeb. 4. Wymagania związane z realizacją zamówienia: 1) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny oraz terminowy, zgodnie z warunkami jakościowymi uznawanymi powszechnie za standardowe, 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar określony w zamówieniu do siedzib Zamawiającego na własny koszt, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 wzoru umowy, 3) dostarczane materiały eksploatacyjne muszą spełniać następujące warunki: a) muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, wolne od wad technicznych i prawnych, zalecane do stosowania przez producentów sprzętu lub równoważne, kompatybilne ze sprzętem Zamawiającego, materiały eksploatacyjne regenerowane nie zostaną uznane za równoważne; b) odpowiadać polskim normom i posiadać atesty dopuszczające je do użytkowania; c) mieć okres przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego; d) nie mogą naruszać warunków gwarancji urządzenia oraz powodować wcześniejszego zużywania się podzespołów, e) materiały równoważne muszą być kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamawiane, posiadać parametry co najmniej takie same jak oryginalne pod względem wydajności i jakości wydruku, oferowane materiały równoważne nie mogą ponadto powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zaniżać jakości wydruku, f) być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację np. nazwa producenta, rodzaj, pojemność, kolor, oznaczenie nazw i modeli urządzeń do których można użyć dany produkt, termin przydatności. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar (w asortymencie i ilości określonej przez Zamawiającego) w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy powinny być realizowane w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00. Zamawiający określi dokładne miejsce dostawy w każdej lokalizacji (konkretne pomieszczenie), do którego należy dostarczyć towar. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy. 7. Jeżeli w SIWZ lub jej załącznikach występują jakiekolwiek nazwy własne są one jedynie przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. Wykonawca oferując produkt równoważny zobowiązany jest zachować równoważność w zakresie parametrów wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku oferowania produktów równoważnych w załączniku nr 2 do SIWZ należy podać producenta i symbol towaru.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30125110-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Z

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information