Świadczenie usługi obsługi technicznej, oraz konserwacji instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438466)

Client
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
State
mazowieckie
Address
00916 Warszawa, Plac Małachowskiego 3
Phone
22 556 96 01
Fax
228 277 886
Created
2019-01-11

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Plac Małachowskiego 3 00916 Warszawa mazowieckie tel. 22 556 96 01 fax. 228 277 886 REGON 27594900000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi obsługi technicznej, oraz konserwacji instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Szczegółowe elementy przedmiotu zamówienia a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi technicznej instalacji klimatyzacji i wentylacji (rozumianej jako zapewnienie funkcjonowania całego systemu oraz diagnostyka - wskazywanie zagrożeń dla funkcjonowania systemu), przeprowadzanie konserwacji poszczególnych elementów systemu wymaganej przez producenta w instrukcji obsługi. b) Szczegółowy zakres obowiązków oraz zakres i czas świadczenia usług określają załączniki Nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) i załącznik nr 3 (wzór umowy) stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. c) Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych instalacji klimatyzacji i wentylacji. Utylizacja winna być dokonywana, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przez podmioty posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie transportu odpadów (w zakresie objętym zamówieniem) oraz zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów (w zakresie objętym zamówieniem) wydane przez właściwy organ. 2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, Plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50000000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Dopuszczalne formy wadium: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że po

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information