Przebudowa lokalu Placówki Terenowej KRUS, nr 3 B, przy ulicy Słowiańskiej, działka nr 33, obręb nr 3 w Wolinie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438463)

Client
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
State
mazowieckie
Address
00-515 Warszawa, Żurawia 32
Phone
022 629-70-96,
Fax
022 629-97-24
www
www.fsusr.gov.pl
E-Mail
przetargi@fsusr.gov.pl ,
Created
2019-01-11

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników Żurawia 32 00-515 Warszawa mazowieckie tel. 022 629-70-96, fax. 022 629-97-24 REGON 010347026 www.fsusr.gov.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa lokalu Placówki Terenowej KRUS, nr 3 B, przy ulicy Słowiańskiej, działka nr 33, obręb nr 3 w Wolinie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa lokalu Placówki Terenowej KRUS, nr 3 B, przy ulicy Słowiańskiej, działka nr 33, obręb nr 3 w Wolinie” Nieruchomość jest własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Projekcie budowlanym, Projekcie Wykonawczym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej zwana „STWiOR”) i w Przedmiarze robót. Powyższa dokumentacja stanowi załączniki nr 4-7 do SIWZ. 3. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest SIWZ, Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy oraz STWiOR. 4. Roboty budowlane oraz wszystkie prace związane z wykonywanymi robotami winny być realizowane zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do przepisów obowiązującego prawa, obowiązujących norm, warunków technicznych, zasad wiedzy technicznej, przepisów bhp, ppoż., zawartych w ww. opracowaniach Zamawiającego. 5. Użyte materiały i urządzenia winny spełniać wymagania określone w opracowaniach Zamawiającego, posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniać pełną sprawność techniczną, użytkową i eksploatacyjną. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ jak i we wzorze umowy stanowiącym Rozdział III SIWZ. 7. Wszystkie prace będą wykonywane, co do zakresu i w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111300-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information