Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia ulic: Goduli i Nadbrzeżnej.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438460)

Client
Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
State
śląskie
Address
44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21 21
Phone
32 238 55 30
Fax
32 238 55 27
www
www.gliwice.eu
E-Mail
za@um.gliwice.pl
Created
2019-01-11

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych Ul. Zwycięstwa 21 21 44-100 Gliwice śląskie tel. 32 238 55 30 fax. 32 238 55 27 REGON 27625533500000 www.gliwice.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia ulic: Goduli i Nadbrzeżnej.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. STAN ISTNIEJĄCY Ulice: Nadbrzeżna i Goduli znajdują się w dzielnicy Sośnica. W ul. Nadbrzeżnej znajduje się fragmentaryczna kanalizacja deszczowa, która nie odwadnia pasa drogowego /brak wpustów deszczowych/. Nawierzchnia drogowa jest ziemna nieutwardzona. Istniejący kanał deszczowy kd500 jest włączony do rzeki Kłodnicy. Brak jest w tym zakresie pozwolenia wodnoprawnego. W ul. Goduli brak jest kanalizacji deszczowej. Pas drogowy ulic Nadbrzeżnej oraz Goduli stanowią własność Gminy Gliwice w administrowaniu Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (dalej: ZDM). 2. W ramach zadania należy: a) wykonać projekt budowlany, wykonawczy oraz drogowy (projekt drogowy - odtworzenia nawierzchni zostanie wykonany jeżeli będą wymagały tego warunki wydane przez Zamawiającego w toku wykonywanego projektu oraz warunki wydane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach lub Wydział Gospodarki Nieruchomościami celem prawidłowego wykonania odtworzenia nawierzchni lub koniecznej do wykonania nawierzchni drogowej gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia) odwodnienia ulic Goduli i Nadbrzeżnej z uwzględnieniem retencji wód, b) złożyć właściwemu organowi kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub kompletne zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz inne wymagane przepisami pozwolenia i decyzje niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych,, c) uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę lub uzyskać przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych przez organ oraz innych wymaganych przepisami pozwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych. 4) uzyskać pozwolenia, zgody wodnoprawne wymagane ustawą prawo wodne na wykonanie wylotu lub wylotów do rzeki Kłodnicy. 3. Dodatkowe informacje: W celu odwodnienia ulicy Nadbrzeżnej i Goduli należy zaprojektować kanał deszczowy o długości ok. 1 km. Należy określić stan techniczny istniejącego kolektora kd 500 /lub o innej średnicy stwierdzonej podczas wykonania mapy do celów projektowych. W razie konieczności należy przewidzieć jego przebudowę lub modernizację metodą wykopową lub bezwykopową. Odbiornikiem kanalizacji deszczowej jest rzeka Kłodnica będąca w administrowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z zaprojektowaniem nowych lub przebudową istniejących wylotów do rzeki Kłodnicy należy pozyskać zgody, pozwolenia wodnoprawne lub inne dokumenty i decyzje wymagane ustawą Prawo Wodne. Ze względu na przeciążenie odbiorników należy zastosować retencję kanałową wód deszczowych. Prace związane z odwodnieniem będą związane z remontem drogi wykonywanej łącznie przez administratora drogi: ZDM. W ramach zadania należy stworzyć warunki dla właściwego odwodnienia drogi oraz terenów przyległych ciążących do przedmiotowej zlewni. Należy uzgodnić z ZDM sposób odtworzenia nawierzchni drogowej. W miejscach, w których ZDM nie przewiduje wykonania nawierzchni, a prowadzona będzie kanalizacja deszczowa, należy przewidzieć odtworzenie w pełnym zakresie łącznie z nawierzchnią drogową. W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą będącą własnością innych gestorów sieci należy przewidzieć jej przebudowę na odcinku kolizji. Dla potrzeb robót ziemnych, należy przewidzieć wymianę gruntu /100% / obsypkę i podsypkę dla budowanej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo należy: a) Przewidzieć odtworzenie nawierzchni drogowej zgodnie z warunkami, decyzją ZDM. b) Wykonać badania gruntu celem właściwego wykonania nawierzchni drogowej. c) Wykonać badania geotechniczne gruntu minimum 6 sztuk /chyba że właściwe wykonanie projektu wymaga wykonania większej ilości badań/. d) Wykonać Odwodnienie jezdni za pomocą wpustów kanalizacji deszczowej. e) Przewidzieć retencję wód /kanałową/. 4. Wymagania formalno-prawne dla dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia. 1) Dokumentacja powinna spełniać wymogi określone przepisami, w szczególności: a) ustawy Prawo budowlane, b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, c) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 2) Projekt winien zawierać w szczególności: a) przygotowanie i pozyskanie materiałów i dokumentów, uzgodnień w tym warunków i uzgodnień z Zamawiającym oraz administratorem drogi, decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; b) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; c) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz drogowego (projekt drogowy - odtworzenia nawierzchni zatwierdzony przez ZDM lub Zamawiającego jeżeli będą wymagały tego warunki wydane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach lub Wydział Gospodarki Nieruchomościami celem prawidłowego wykonania odtworzenia nawierzchni lub koniecznej do wykonania nawierzchni drogowej gwarantującej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia); d) wykonanie przedmiarów robót; e) opracowanie kosztorysów inwestorskich; f) pozwolenia, zgody wodnoprawne, operat/y wodnoprawne. 4. USTALENIA FORMALNE: zasady odbioru przedmiotu umowy określono w § 3 umowy („Odbiór przedmiotu zamówienia”). Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagany termin rękojmi: Jednostka Projektowania udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information