bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kostrzyn

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438459)

Client
Gmina Kostrzyn
State
wielkopolskie
Address
62-025 Kostrzyn, ul. Dworcowa 5
Phone
618178565
Fax
618178191
E-Mail
zamowienia@kostrzyn.wlkp.pl
Created
2019-01-11

Gmina Kostrzyn

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kostrzyn ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn wielkopolskie tel. 618178565 fax. 618178191 REGON 631259554

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kostrzyn

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kostrzyn polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni jezdni i chodników oraz utwardzania nawierzchni kruszywem (granit, bazalt). Całość zamówienia została podzielona na trzy niezależne zadania: 1, 2 i 3. Ilościowy zakres robót dla poszczególnych zadań został określony w przedmiarach i kosztorysach ofertowych – zał. nr 6.1, 6.2 i 6.3. W trakcie realizacji zakres ten będzie modyfikowany na bieżąco w miarę potrzeb w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe dla poszczególnych rodzajów robót. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych rodzajów robót w ciągu trwania realizacji robót w zależności od potrzeb, których nie można przewidzieć na dzień ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Wynagrodzenie kosztorysowe płatne będzie wyłącznie za wykonany zakres robót, wskazany przez Zamawiającego, na podstawie wykonanych obmiarów oraz przy uwzględnieniu ofertowych cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Wykonawca przystępujący do przetargu może złożyć ofertę na dowolnie wybrane zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej na każdą część osobno. Wszystkie roboty prowadzone będą na terenie miasta i gminy Kostrzyn, przy spełnieniu wymogów sztuki budowlanej. 2. Szczegółowy zakres robót został określony w: 1) Załączniku nr 1 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, na który składają się: Projekty wykonawcze (opracowane przez firmę GLOB-PROJEKT Biuro Usług Projektowych, 60-175 POZNAŃ, ul. Kaczeńcowa 6, w styczniu 2019 r.): a) REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG, ULIC I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY KOSTRZYN - zadanie 1, b) REMONT NAWIERZCHNI DRÓG I ULIC Z BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH NA TERENIE MIASTA I GM. KOSTRZYN - zadanie 2, c) UTWARDZANIE DRÓG GRUNTOWYCH KRUSZYWEM NA TERENIE MIASTA I GM. KOSTRZYN - zadanie 3; 2) Załączniku nr 2 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - STWiOR (opracowane przez firmę GLOB-PROJEKT Biuro Usług Projektowych, 60-175 POZNAŃ, ul. Kaczeńcowa 6, w styczniu 2019 r.): a) REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG, ULIC I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY KOSTRZYN - zadanie 1, b) REMONT NAWIERZCHNI DRÓG I ULIC Z BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KOSTRZYN - zadanie 2, c) UTWARDZANIE DRÓG GRUNTOWYCH KRUSZYWEM NA TERENIE MIASTA I GMINY KOSTRZYN - zadanie 3; 3) Przedmiarach robót - kosztorysach ofertowych (opracowanych w styczniu 2019 r.): a) Załącznik nr 6.1. do oferty –– Przedmiar robót + kosztorys ofertowy dotyczący zadania 1, b) Załącznik nr 6.2. do oferty –– Przedmiar robót + kosztorys ofertowy dotyczący zadania 2, c) Załącznik nr 6.3. do oferty –– Przedmiar robót + kosztorys ofertowy dotyczący zadania 3, Dokumenty, o których mowa w punktach 1), 2) i 3) zostały opracowane przez firmę GLOB-PROJEKT Biuro Usług Projektowych, 60-175 POZNAŃ, ul. Kaczeńcowa 6. 3. Rozliczanie robót nastąpi na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 4. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Oferent jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 23% - jak dla robót budowlanych. 5. Wymagany okres gwarancji i rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę na wykonane zamówienie wynosi 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót wykonywanych na bieżąco. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na czas realizacji, wykonywania poszczególnych robót) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) roboty drogowe. Szczegółowe zostały zawarte w części III SIWZ - Projekt umowy Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę podatku VAT 23% - jak dla robót budowlanych. Zadanie 1 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MASĄ ASFALTOWĄ NA GORĄCO Zadanie 2 REMONT NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Zadanie 3 UTWARDZANIE DRÓG GRUNTOWYCH KRUSZYWEM

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości na każde zadanie osobno: - na zadanie 1 - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). - na zadanie 2 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). - na z

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information