Realizacja prac związanych z projektem pn: Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438457)

Client
Gmina Miasto Biłgoraj
State
lubelskie
Address
23-400 Biłgoraj, Plac Wolności 16 16
Phone
84 6869600
Fax
84 6869665
www
www.bilgoraj.pl
E-Mail
bilgoraj_m@woi.lublin.pl
Created
2019-01-11

Gmina Miasto Biłgoraj

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Biłgoraj Plac Wolności 16 16 23-400 Biłgoraj lubelskie tel. 84 6869600 fax. 84 6869665 REGON 95036902000000 www.bilgoraj.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Realizacja prac związanych z projektem pn: Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem inwestycji jest Realizacja prac związanych z projektem pn: Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj. Zamawiający podzielił przedmiotowe postepowanie na dwie części: Część nr 1 1.Przebudowę i zagospodarowanie Placu Wolności w Biłgoraju poprzez stworzenie miejsc wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz przywrócenie mu funkcji reprezentacyjnej. Część nr 2 2. Odbudowę zdegradowanego budynku przy ul. Kościuszki 28, z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych (Dzienny Dom Pomocy Dla Seniorów, Środowiskowy Dom Samopomocy, Inkubator Organizacji Pozarządowych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 „Przebudowa i zagospodarowanie Placu Wolności w Biłgoraju poprzez stworzenie miejsc wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz przywrócenie mu funkcji reprezentacyjnej” realizowane w ramach przedsięwzięcia „ REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA BIŁGORAJ”. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na przebudowie i zagospodarowaniu terenu Placu Wolności w Biłgoraju poprzez stworzenie miejsc wypoczynku i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz przywrócenie mu funkcji reprezentacyjnej jako element przedsięwzięcia „ Rewitalizacja śródmieścia miasta Biłgoraj” wraz z budową pawilonu informacji turystycznej z małą gastronomią i toaletą publiczną z zapleczem oraz instalacjami. Zakres opracowania obejmuje Plac Wolności wraz z przyległymi ulicami, fragment ulicy Nadstawnej na odcinku od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicą Lubelską oraz fragment ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z ulicą Nadstawną do skrzyżowania z ulicą Targową (tylko w zakresie budowy kanalizacji deszczowej). Zamierzenie obejmuje między innymi: - przebudowę układu drogowego, parkingów i chodników otaczających Plac Wolności oraz fragment ulicy Nadstawnej na odcinku pomiędzy Placem Wolności, a ulicą Lubelską, przebudowa nawierzchni placu, wymianę nawierzchni odcinka chodnika przy ul. Kościuszki przylegającego do Placu Wolności (DW858), nową organizację ruchu, - budowę kanalizacji deszczowej w obrębie Placu Wolności, w pasie drogowym ulic otaczających Plac Wolności, na fragmencie ulicy Nadstawnej oraz na fragmencie ulicy Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nadstawną do skrzyżowania z ulicą Targową, - budowę pawilonu informacji turystycznej z małą gastronomią oraz toaletą publiczną wraz kompletnymi instalacjami i wyposażeniem, - budowę pergoli z kurtyną wodną i sceną przeznaczoną na organizację wydarzeń kulturalnych, - budowę placu zabaw dla dzieci, - budowę placu rekreacyjnego dla młodzieży, w tym siłowni zewnętrznej, - budowę placu rekreacyjnego dla seniorów, - przebudowę ścieżek pieszych, - budowę amfiteatru, - budowę fontanny wraz z kompletną technologią, sterowaniem, iluminacją, - dostawa, montaż i wykonanie elementów małej architektury (mury oporowe, ławki, kosze, tarasy, pomosty, wyniesienia, schody, balustrady, tablice ekspozycyjne, zegar słoneczny, mapa dotykowa, włazy, kwietniki, donice, maszty, stojaki na rowery), - przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, terenu, obiektów małej architektury wraz zasilaniem, - budowę monitoringu wraz z kanalizacją teletechniczną, - urządzenie zieleni, - wykonanie instalacji nawadniającej, - budowę przyłączy wod-kan, - budowę przyłączy c.o., - roboty rozbiórkowe: drogowe, elementów małej architektury, budynku toalety publicznej, budynku technicznego, - stałą organizację ruchu, - budowa podziemnego zbiornika na odpady stałe, - inne roboty towarzyszące, - dokonanie niezbędnych uruchomień, rozruchów, pomiarów, badań itd. Szczegółowy zakres opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiOR, SIWZ. Uwaga! 1. W strefie realizowanej inwestycji znajduje się stanowisko archeologiczne określone jako Biłgoraj st. 4. Wszystkie roboty ziemne będą prowadzone pod stałym nadzorem archeologicznym prowadzonym przez uprawnionego archeologa. Nadzór archeologiczny zapewni Zamawiający. 2. Załączony przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy ( pełni rolę informacyjną ułatwiającą sporządzenie oferty). 3. Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy konstrukcyjne poszczególnych urządzeń zabawowych i siłowni były wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo. Nie dopuszcza się też stosowania sklejki jako elementów składowych dla tych urządzeń (zamiennie może być np. HDPE). W przypadku opisania w projekcie budowlano-wykonawczym urządzeń o konstrukcji drewnianej i elementów ze sklejki, Wykonawca zastosuje konstrukcje i elementy opisane powyżej. 4. Zamawiający wymaga, aby do budowy przyłączy ciepłowniczych podziemnych Wykonawca stosował rury preizolowane ze szwem ze stali P235GH spełniające wymagania normy PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5, oraz wymagania norm: PN-EN253:2005 – Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. W przypadku opisania w projekcie budowlano-wykonawczym rur ciepłowniczych z innych materiałów i o innych parametrach, Wykonawca zastosuje rury i elementy przyłączy ciepłowniczych opisane powyżej 5. Wszystkie konstrukcje i elementy stalowe ( bariery, pergola, ogrodzenie, konstrukcja rurowa itd.) Zamawiający wymaga, aby to była stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo w podanym przez projektanta kolorze RAL. Dodatkowe informacje: 1. Całość prac wykonać z zachowaniem warunków wykonawstwa i odbioru obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlanych oraz przy zachowaniu obowiązujących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Do budowy wykonawca stosować może wyłącznie materiały spełniające wymogi art.10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r z późniejszymi zmianami. 3. Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub oświadczenia producenta. 4. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W przypadku wyrządzenia szkód w trakcie realizacji robót z winy wykonawcy, zobowiązany jest on usunąć je na własny koszt. 5. Wszystkie materiały i urządzenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed ich zamówieniem z Zamawiającym po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru. 6. Wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji technicznej należy traktować jako minimalne. Zamawiający w żaden sposób nie sugeruje Wykonawcy konkretnego dostawcy lub producenta urządzenia lub materiału. 7. Nadmiar gruntu wynikający z bilansu robót ziemnych, wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Materiały z rozbiórki Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3 km. 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 9. Przed odbiorem końcowym robót, wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową umożliwiającą odebranie komisyjne obiektu i przekazanie go do użytku (należą tu m. innymi: pozwolenie na użytkowanie, opis technologiczny wykonanych robót, atesty i certyfikaty jakości dla wbudowanych materiałów, wyniki testów i pomiarów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń itp.) 10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 10.1 Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 10.2 Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: a) Czynności związane z pracami brukarskimi i bitumicznymi. b) Czynności związane z pracami konstrukcyjnymi. c) Czynności związane z pracami przy wykonaniu sieci i instalacji energetycznych i teletechnicznych. d) Czynności związane z pracami przy wykonaniu sieci i instalacji sanitarnych. e) Czynności związane z pracami przy wykonaniu nasadzeń i urządzenia zieleni. 11. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy (Załącznik do SIWZ). 12. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 13. Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych nieskutkujących wykroczeniem poza przedmiot zamówienia, gdy: • nastąpi zmiana sposobu wykonania jakiegoś elementu robót, pod warunkiem że nie zostanie zmieniony zakres ilościowy, a jedynie zmieniana technologia, zastosowane inne materiały lub zmienione miejsce wykonywanych prac, ale w ramach tego samego zadania. • wykonawca zaproponował w ofercie zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji, a w trakcie budowy z uzasadnionych względów np. zaprzestanie produkcji, pojawienia się materiałów nowej generacji, technologii, chce użyć innego równoważnego materiału spełniającego warunki określone w specyfikacjach technicznych. • Zamienność powyższa będzie możliwa w przypadku zapewnienia rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń o parametrach, co najmniej takich samych, które stanowiły podstawę wyboru oferty, stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia. odrębnego postępowania. 15. Nadmiar gruntu wynikający z bilansu robót ziemnych, wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki takie jak kostka betonowa, krawężniki, obrzeża, materiał pochodzący z frezowania nawierzchni asfaltowej (destrukt) oraz pozostałe niewymienione wyżej materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt ułożenia na palecie kostki betonowej z rozbiórki (palety dostarczy Zamawiający). Ww. materiały Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3 km. 16. Wszystkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. Przy realizacji zadania Wykonawca powinien respektować wszystkie wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 17. Wybrany wykonawca udostępni plac budowy innemu podmiotowi (PGK, PGE, PGNIG, ORANGE, BPEC, ZDP itd.) w celu zrealizowania ewentualnej przebudowy lub budowy przez danego zarządcę elementów sieci uzbrojenia podziemnego, kanału technologicznego lub drogi w obrębie przekazanego placu budowy, a nie objętych przedmiotowym projektem budowlano-wykonawczym i pozwoleniem na budowę: • PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju planuje w 2019 r. wykonanie w obrębie Placu Wolności i ul. Lubelskiej przebudowy sieci wodociągowej i renowacji kanałów sanitarnych metodą bez wykopową w oparciu o niezależne zamówienie publiczne ogłoszone przez Spółkę. • BPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju planuje w 2019 r. wykonanie w obrębie Placu Wolności budowy odcinka przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów w ramach zadań własnych. • Wykonawcy przebudowy skrzyżowania ul. Nadstawnej z ul. Lubelską (typu rondo) – wyłonionemu wg odrębnego postępowania przetargowego planowanego w latach 2019-2020 przez ZDP Biłgoraj. 18. Drewno tj. pnie, gałęzie, karpiny pozyskane z wycinki drzew i krzewów Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. 19. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt: • opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym ulic: Plac Wolności, Nadstawnej, Lubelskiej i Kościuszki wraz z niezbędnymi opiniami i zatwierdzeniem. 20. Wymagane warunki gwarancji na wykonane roboty i wbudowane urządzenia: Okres gwarancji i rękojmi – min. 5 lat od daty odbioru końcowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 2 Zadanie pn. „Odbudowa zdegradowanego budynku przy ul. Kościuszki 28 z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych (Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów, Środowiskowy Dom Samopomocy, Inkubator Organizacji Pozarządowych) jako element przedsięwzięcia „Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj” Charakterystyka zadania inwestycyjnego i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i odbudowa zdegradowanego budynku przy ul. Kościuszki 28 z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych (Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów, Środowiskowy Dom Samopomocy, Inkubator Organizacji Pozarządowych) w Biłgoraju, przy ul. Tadeusza Kościuszki (działka Nr 35), jako element przedsięwzięcia „Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj”. W ramach zadania przewiduje się m.in.: • Rozbiórkę istniejącego budynku i elementów istn. zagospodarowania wraz z utylizacją materiału z rozbiórki budynku. • Budowę nowego budynku wraz z kompletnymi instalacjami: wod-kan, c.o., klimatyzacji, wentylacji, elektryczne, odgromowa, instalacji TV, System CCTV IP, system alarmowy, komputerowa i telefoniczna z serwerownią, sygnalizacji pożaru, przyzywowa, oddymiania klatek schodowych, instalacja PV i windą. • Wykonanie przyłączy do budynku (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne, ciepłownicze z sieci miejskiej, teletechniczne -kanalizacja teletechniczna). • Wykonanie chodników, parkingu, opaski wokół budynku, ogrodzenia. • Wykonanie zieleni i nasadzeń. • Dostawa i montaż elementów małej architektury. • Dokonanie niezbędnych uruchomień, rozruchów, pomiarów, badań itd. • Inne roboty towarzyszące. Zestawienie powierzchni: • powierzchnia zabudowy projektowanym budynkiem (Nr1) 374,00 m2 • powierzchnia działki Nr 35 2 361,00 m2 Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe nowego budynku: • Powierzchnia zabudowy - 374,00 m2 • Powierzchnia użytkowa - 859,93 m2 • Powierzchnia całkowita - 1172,10 m2 • Kubatura brutto budynku - 4854,52 m3 • Wysokość budynku do kalenicy - 12,65 m Szczegółowy zakres opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiOR. Uwaga! 1. Przedmiotowa inwestycja znajduje się działce nr 35 wpisanej do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/876. Wszystkie roboty ziemne będą prowadzone pod stałym nadzorem archeologicznym prowadzonym przez uprawnionego archeologa. Nadzór archeologiczny zapewni Zamawiający. 2. Załączony przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy ( pełni rolę informacyjną ułatwiającą sporządzenie oferty). Dodatkowe informacje: 1. Całość prac wykonać z zachowaniem warunków wykonawstwa i odbioru obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlanych oraz przy zachowaniu obowiązujących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Do budowy wykonawca stosować może wyłącznie materiały spełniające wymogi art.10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r z późniejszymi zmianami. 2. Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub oświadczenia producenta. 3. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W przypadku wyrządzenia szkód w trakcie realizacji robót z winy wykonawcy, zobowiązany jest on usunąć je na własny koszt. 4. Wszystkie materiały i urządzenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed ich zamówieniem z Zamawiającym po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru. 5. Wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji technicznej należy traktować jako minimalne. Zamawiający w żaden sposób nie sugeruje Wykonawcy konkretnego dostawcy lub producenta urządzenia lub materiału. 6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 7. Przed odbiorem końcowym robót, wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową umożliwiającą odebranie komisyjne obiektu i przekazanie go do użytku (należą tu m. innymi: pozwolenie na użytkowanie, opracowaną przez Wykonawcę instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku, opis technologiczny wykonanych robót, atesty i certyfikaty jakości dla wbudowanych materiałów, wyniki testów i pomiarów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, świadectwo UDT, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń itd.) 8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 8.1 Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 8.2 Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: a) Czynności związane z pracami brukarskimi. b) Czynności związane z pracami konstrukcyjnymi. c) Czynności związane z pracami przy wykonaniu sieci i instalacji energetycznych i teletechnicznych. d) Czynności związane z pracami przy wykonaniu sieci i instalacji sanitarnych. e) Czynności związane z pracami murarskimi i dekarskimi. 9. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy (Załącznik do SIWZ). 10. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 11. Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych nieskutkujących wykroczeniem poza przedmiot zamówienia, gdy: • Nastąpi zmiana sposobu wykonania jakiegoś elementu robót, pod warunkiem że nie zostanie zmieniony zakres ilościowy, a jedynie zmieniana technologia, zastosowane inne materiały lub zmienione miejsce wykonywanych prac, ale w ramach tego samego zadania. • Wykonawca zaproponował w ofercie zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji, a w trakcie budowy z uzasadnionych względów np. zaprzestanie produkcji, pojawienia się materiałów nowej generacji, technologii, chce użyć innego równoważnego materiału spełniającego warunki określone w specyfikacjach technicznych. • Zamienność powyższa będzie możliwa w przypadku zapewnienia rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń o parametrach, co najmniej takich samych, które stanowiły podstawę wyboru oferty, stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia. odrębnego postępowania. 13. Nadmiar gruntu wynikający z bilansu robót ziemnych, wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki takie jak kostka betonowa, krawężniki, obrzeża, oraz pozostałe niewymienione wyżej materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt ułożenia na palecie kostki betonowej z rozbiórki (palety dostarczy Zamawiający). Ww. materiały Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3 km. 14. Wszystkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. Przy realizacji zadania Wykonawca powinien respektować wszystkie wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 15. Wykonawca uzyska wspólnie z Zamawiającym pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującym prawem. 16. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt:  opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym ul. Nadstawnej i ul. Paderewskiego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.  opracowania przed odbiorem końcowym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku. 17. Wymagane warunki gwarancji na wykonane roboty i wbudowane urządzenia: Okres gwarancji i rękojmi – min. 5 lat od daty odbioru końcowego UWAGA - dotyczy części 1 zamówienia i części 2 zamówienia: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1- 3 PZP, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważne opisywanym”. Towary/materiały/urządzenia/rozwiązania równoważne w stosunku do towarów/materiałów/urządzeń/ rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej za pomocą wskazań określonych w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy PZP to towary/materiały/urządzenia/rozwiązania o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Przyjmuje się, że wszelkie towary/materiały/urządzenia rozwiązania opisane w sposób jw., określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary/materiały/urządzenia/rozwiązania oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego; Wykonawca, który powołuje się na towary/materiały/urządzenia/rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie stosownych dokumentów. Złożone przez Wykonawcę dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1 Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: A) złotych Część nr 1 - 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). B) złotych Część nr 2 - 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2 Wadium musi być wniesione przed upływ

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information