Kontrole przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2019-2020 na terenie Administracji Nieruchom

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438455)

Client
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
State
mazowieckie
Address
04022 Warszawa, ul. Walewska 4
Phone
22 300 35 27
Fax
22 300 35 30
E-Mail
ewa.papaj@zgnpragapld.pl
Created
2019-01-11

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Walewska 4 04022 Warszawa mazowieckie tel. 22 300 35 27 fax. 22 300 35 30 REGON 1044511900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kontrole przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2019-2020 na terenie Administracji Nieruchom

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2019/2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in: 1) kontrolę wszystkich przewodów kominowych (niezależnie od ich rodzaju). 2) czyszczenia przewodów. 3) wydanie opinii kominiarskiej, 4) kontrolę przewodów kominowych z wykorzystaniem kamery. 3. Zakres robót określa zakres czynności do wykonania w ramach kontroli i przeglądów: a) przewodów kominowych oraz czyszczenia przewodów kominowych b) wykaz adresowy budynków wraz z wykazem przewodów kominowych stanowiące Złącznik nr 8 do SIWZ 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osobę świadczącą pracę związaną z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z złożoną ofertą, jeżeli Wykonawca zadeklarował takie zatrudnienie). Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 1 pełnego etatu i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 5. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. 6. Zakres czynności do wykonania w ramach kontroli i przeglądów przewodów kominowych, czyszczenia przewodów kominowych oraz wykaz adresowy budynków z wykazem przewodów kominowych przewidziany do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę opisany jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący Złącznik nr 2. 7. Wykonawca nie później niż dwa dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, okazując np. umowę o prace, druk ZUS RCA itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 9. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 10. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90915000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 4.500,00 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information