"Budowa i przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie – zadanie inwestycyjne nr 1"

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438454)

Client
Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie
State
wielkopolskie
Address
63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6 6
Phone
062 7473104
Fax
062 7472974
E-Mail
jarocin.sport@wp.pl
Created
2019-01-11

Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie ul. Sportowa 6 6 63-200 Jarocin wielkopolskie tel. 062 7473104 fax. 062 7472974 REGON 25158408000000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: "Budowa i przebudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie – zadanie inwestycyjne nr 1"

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa lodowiska – wiaty ze wszystkimi instalacjami, budowa budynku głównego, trzykondygnacyjnego (hall wejściowy, pomieszczenia obsługowe, toalety, gastronomia, siłownia i ricochet, szatnie, administracja, sala wielofunkcyjna, wszystkie instalacje), drogi i dojścia głównego w zakresie określonym przez: projekt budowlany, projekty budowlane zamienne, projekty wykonawcze i STWiOR. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie. Instalacje niskoprądowe nie wchodzą w zakres zamówienia i będą objęte oddzielnym postępowaniem. Część robót została już wykonana zgodnie z dokumentacją powykonawczą stanu istniejącego, stanowiącą Tom III SIWZ. 5.2. Parametry określające wielkość obiektu: 1) powierzchnia netto budynku 4732,22 m2, w tym: - parter 2337,46 m2, - piętro 1108,78 m2, - piwnica 1285,98 m2, 2) powierzchnia zabudowy 2616,47 m2 , 3) powierzchnia zabudowy tarasu zewnętrznego na piętrze i schodów 77,50 m2 4) wysokość budynku 10 m, 5) kubatura części nadziemnej obiektu: ok 26163,50 m3, 6) kubatura części podziemnej obiektu: ok 2918,00 m3, 7) ilość kondygnacji nadziemnych 2, 8) ilość kondygnacji podziemnych 1. 5.3. Do obowiązków wykonawcy będzie należało m.in.: 1) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń. 2) Wybudowanie/przebudowanie obiektów sportowo - rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zgodnie z dokumentacją projektową; 3) Kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z projektowaną zielenią; 4) Dokonanie rozruchu całego obiektu (wszystkich zabudowanych urządzeń), dostarczenie instrukcji obsługi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracowników użytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urządzeń; 5) Wykonanie w okresie rękojmi i gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych wszelkich zabudowanych urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych na obiekcie; 5.4. Informacja o wizji lokalnej. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie siedziby Jarocin Sport, w celu zdobycia informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, niezależnie od informacji zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz SIWZ. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie wizji lokalnej jest Pan Mariusz Sawarzyński, tel. 600 021 935. Podczas wizji lokalnej nie będą przyjmowane żadne zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapytania takie należy kierować do Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy. 5.5. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz robót budowlanych opisanych wg „Wspólnego Słownika Zamówień” (CPV): 45000000-7 – Roboty budowlane. 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę. 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych. 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach. 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 5.6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi SIWZ Tom III Dokumentacja projektowa oraz Tom IV STWiOR. 5.7. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy. 5.8. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a: 5.8.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących wszystkie prace i roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w trakcie realizacji zamówienia, za wyjątkiem osób: kierujących budową, projektantów, osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 5.8.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.8.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.8.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 5.8.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5.8.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.8.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 1 pkt 11 wzoru umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.8.1 czynności. 5.8.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5.9. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5.10. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 16.1 Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP). Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy, 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 16.2. Forma wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information