Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438453)

Client
Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie
State
zachodniopomorskie
Address
73-220 Drawno, ul. Kościelna 3 3
Phone
95 7682031
Fax
95 7682031
www
www.drawno.pl
E-Mail
gwisniowski@drawno.pl
Created
2019-01-11

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie ul. Kościelna 3 3 73-220 Drawno zachodniopomorskie tel. 95 7682031 fax. 95 7682031 REGON 21096700100000 www.drawno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj”. 2. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie (opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej) i realizację robót budowlanych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną – zgodnie z opisem w Programie funkcjonalno – użytkowy (PFU). W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest m.in. do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskania pozwolenia na budowę, a także pozwoleń na użytkowanie obiektu w imieniu Zamawiającego oraz dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 3. Szczegółowy sposób wykonania prac projektowych, robót budowlanych, objętych zamówieniem należy wykonać w oparciu o: Program funkcjonalno – użytkowy, zgodnie ze wzorem umowy, której projekt stanowi Załącznik do SIWZ. 4. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres pomiędzy 36 miesięcy a 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi za wady fizyczne na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. 7. Zamawiający, działając w oparciu o przepisy art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osób wykonujących (w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy) następujące czynności: - prace ogólnobudowlane - pracownicy fizyczni - min. 2 osoby.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielcze

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information