Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438442)

Client
Gmina Siedlce
State
mazowieckie
Address
08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 10 10
Phone
25 633 25 40 wew. 56
Fax
25 6323630
E-Mail
gmina@gminasiedlce.pl
Created
2019-01-11

Gmina Siedlce

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siedlce ul. Asłanowicza 10 10 08-110 Siedlce mazowieckie tel. 25 633 25 40 wew. 56 fax. 25 6323630 REGON 71158255200000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i rozbudowa boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim o boisko wielofunkcyjne, bieżnie prostą ze skocznią w dal, skocznię wzwyż, pchnięcie kulą oraz montaż dwóch piłkochwytów o wys. 6,0 m oraz wymianę ogrodzenia na panelowe na działkach numer 163/2, 164/8, 165/17 gm. Siedlce. 1.1. Zakres zamówienia: 1. Roboty pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne. 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalnej o wymiarach płyty 37 x 26m. 3. Budowa skoczni do skoku w dal o nawierzchni toru poliuretanowej nieprzepuszczalnej wraz z zeskokiem wypełnionym piaskiem kwarcowym. Rozbieg pełnić będzie odcinek bieżni prostej. 4. Budowa bieżni 3 torowej o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej do biegu o długości 60m. 5. Montaż piłkochwytów za boiskiem wielofunkcyjnym o wysokości 6m. 6. Budowa rzutni do pchnięcia kulą o promieniu sektora rzutów R-15m. 7. Budowa skoczni wzwyż o promieniu rozbiegu R-10. 8. Wymiana części ogrodzenia działek jako systemowe z paneli ocynkowanych o wysokości całkowitej ok. 2,50m. 9. Montaż oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem tablicy rozdzielczej TR. 10. Budowa chodników z kostki betonowej. 11. Na przyległym terenie do urządzeń sportowych odtworzyć/założyć trawniki na podłożu z ziemi humusowej. 12. Dokumentacja powykonawcza. 1.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 1.Wykonawca powinien: 1) Zapewnić szczególne warunki bezpieczeństwa przy realizacji robót określone w opisie technicznym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) Zapewnić materiały o parametrach technicznych porównywalnych, lecz nie gorszych od opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej, 3) prowadzić dokumentację budowy, m.in. dziennik budowy(robót), 4) Wykonać roboty zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną, specyfikacjami szczegółowymi obowiązującymi przy wykonaniu robót oraz warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5) Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcie umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 6) Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji (np. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza). 7) Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie placu budowy minimum raz na miesiąc rad budowy z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych osób w zależności od potrzeb. Na spotkanie przekazywane będą informacje o stanie zaawansowane robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. 9) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny. 10) Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie budowy. 11)Wykonawca zapewni stałą i pełna obsługę geodezyjną i geologiczną dla realizacji zadania. 12) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 13) Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym. 14) Wykonawca zobowiązuje się do regulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie korzystania z czynników produkcji, tj. energii elektrycznej i wody do celów budowy. 15) Wykonawca w przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego zobowiązuje się pokryć ich koszt według odrębnego rozliczenia 16) Wykonawca zapewni udział w wykonywaniu zadania osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach, m.in. budowlana, sanitarna, elektryczna. 17) Opracować dokumentacje powykonawczą w formie papierowej (1 egz.) i elektronicznej (1 egz.), 18) Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego. 2. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i przedmiarami) będącej załącznikiem do specyfikacji. 3. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 1.3. 1) Stosowanie do art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji robót budowlanych, dotyczące: a) branży budowlanej b) branży drogowej c) branży elektrycznej Obowiązek, o którym mowa powyżej, nie dotyczy kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy: b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 1.4. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części. 1.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacja w powyższym zakresie powinna zostać odzwierciedlona w treści oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Zamawiający określa wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kil

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information