WSPOMAGANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UŻYTKOWANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438441)

Client
Zakład Usług Komunalnych
State
zachodniopomorskie
Address
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 125a 125
Phone
91 484 82 94
Fax
91 484 80 55
www
www.bip.zuk.szczecin.pl
E-Mail
zuk.szczecin@post.pl
Created
2019-01-11

Zakład Usług Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Usług Komunalnych ul. Ku Słońcu 125a 125 71-080 Szczecin zachodniopomorskie tel. 91 484 82 94 fax. 91 484 80 55 REGON 36300958600000 www.bip.zuk.szczecin.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: WSPOMAGANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UŻYTKOWANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wspomaganie Zamawiającego przy użytkowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej: ZSI) wspomagającego zarządzanie Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie. CPV 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultingowe, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2. Wykonawca musi posiadać zgodę/uprawnienia do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji w Zintegrowanym Systemie Informatycznym autorstwa firmy UNISOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Pułaskiego 8. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) usuwanie zgłoszonych przez Zamawiającego usterek w działaniu dostarczonych elementów systemu informatycznego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, liczonym od momentu przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego, 2) upgrade ZSI, czyli wymiana ZSI na najnowsze wersje, w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany przepisów prawnych oraz ilości wprowadzonych zmian, a także zgodnie z sugestiami Zamawiającego, 3) wykonywanie prac na rzecz Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub siedzibie Wykonawcy, w tym prace zdalne, w szczególności przy: a) tworzeniu analiz i raportów wynikających z potrzeb Zamawiającego, b) dopasowywaniu wydruków, c) pobieraniu informacji o fakturach z programu Geomar EKG, tworzeniu połączenia i przesyłu informacji z bazy, 4) usługę „hot-line”, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się udostępnić numery telefonów kontaktowych oraz adresy e-mail pracowników odpowiedzialnych za opiekę nad poszczególnymi modułami w celu krótkich konsultacji informatycznych lub usunięcia bieżących problemów w pracy z systemem informatycznym. 4. Zamawiający przewiduje w miesiącu maksymalnie 15 roboczogodzin prac (w tym wizyty w siedzibie Zamawiającego oraz prace wykonywane na rzecz Zmawiającego w siedzibie Wykonawcy, w tym prace zdalne). Niewykorzystany w danym miesiącu limit godzin nie przepada i może być wykorzystany w następnych miesiącach realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać usługi w ramach przedmiotu zamówienia terminowo oraz z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, a także normami technicznymi oraz zasadami dostępnej wiedzy technicznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 6. Zatrudnienie: 1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne w zakresie realizacji zamówienia; 2) Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia; 3) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt 1.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 72000000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information