„Zakup (dostawa i tankowanie) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o.”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438440)

Client
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o.
State
Address
27-415 Kunów, Janik, ul. Borowska 1 1
Phone
041 2620669
E-Mail
zuojanik@poczta.onet.pl
Created
2019-01-11

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. Janik, ul. Borowska 1 1 27-415 Kunów tel. 041 2620669 REGON 29122575600000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Zakup (dostawa i tankowanie) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o.”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego na składowiska odpadów w Janiku i tankowanie na stacji paliw Wykonawcy samochodów służbowych ZUO „Janik” Sp. z o.o. przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Olej napędowy powinien być dostarczony na składowisko odpadów w Janiku samochodem cysterną Wykonawcy. Cysterna powinna posiadać opomiarowanie, aby dokładnie odmierzyć wydawaną ilość paliwa. Jednorazowo składowisko może przyjąć maksymalnie 5000 litrów ON. Benzyna bezołowiowa 95 i 98 oraz olej napędowy tankowane będą na stacji benzynowej Wykonawcy do kanistrów oraz samochodów Zamawiającego. Szacunkowe ilości paliw stanowiących przedmiot zamówienia wynoszą: - benzyna bezołowiowa Pb 95 – 400 l - benzyna bezołowiowa Pb 98 – 1 500 l - olej napędowy – 140 000 l Zamawiający wymaga, aby: Wykonawca posiadał stację paliw w odległości nie większej niż 10 km. od siedziby Zamawiającego. Sprzedawane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015. poz. 1680 ) oraz być zgodne z normami: PN EN 228 – dotyczy benzyny bezołowiowej, PN EN 590 – dotyczy oleju napędowego, lub innymi obowiązującymi w dniu tankowania lub dostawy. Określone ilości paliw płynnych są maksymalnymi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb (lub innych) nie będzie to leżało w interesie zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez zamawiającego przedmiotu umowy, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09132100-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information