Dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego w Rykach w ramach projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438439)

Client
Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
State
lubelskie
Address
08500 Ryki, ul. Karola Wojtyły 29
Phone
081 865 71 10
E-Mail
ryki@ryki.pl
Created
2019-01-11

Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk ul. Karola Wojtyły 29 08500 Ryki lubelskie tel. 081 865 71 10 REGON 52596100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego w Rykach w ramach projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Żłobka Miejskiego w Rykach w ramach projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”. 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej: 2.1. część 1 zamówienia – „Dostawa wyposażenia meblowego pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Rykach”, której zakres rzeczowy obejmuje: 1) dostawę mebli w zakresie szczegółowo określonym w Załączniku nr 1a do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i Użytkownika, 2) posprzątanie sal / pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli / wyposażenia, 3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia oraz kluczy do mebli wyposażonych w zamki; 2.2. część 2 zamówienia – „Dostawa sprzętu RTV i AGD do Żłobka Miejskiego w Rykach”, której zakres rzeczowy obejmuje: 1) dostawę sprzętu RTV i AGD w zakresie określonym w Załączniku nr 1b do SIWZ wraz z jego transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem, podłączeniem do istniejących instalacji oraz uruchomieniem, w miejsce wskazane przez Zamawiającego i Użytkownika, 2) posprzątanie sal / pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli / wyposażenia, 3) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, 4) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, 5) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia; 2.3. część 3 zamówienia – „Dostawa wyposażenia do Żłobka Miejskiego w Rykach”, której zakres rzeczowy obejmuje: 1) dostawę zabawek, akcesoriów, tekstyliów, naczyń i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie żłobka w zakresie określonym w Załączniku nr 1c do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem, w miejsce wskazane przez Zamawiającego i Użytkownika, 2) posprzątanie sal / pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu wyposażenia, 3) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonych przedmiotów, 4) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, 5) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia oraz kluczy do mebli wyposażonych w zamki; 3. Wszystkie powierzchnie produkcyjne wyposażenia (urządzenia, stoły, stoły ze zlewami, zlewozmywaki, szafki) mające bezpośredni kontakt z żywnością powinny być łatwe do mycia i utrzymania czystości. Powinny być wykonane z gładkich materiałów nie wchodzących w reakcje ze składnikami żywności. 4. Dostawa wyposażenia stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia, odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy. 5. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi: 1) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem, 2) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ, 3) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 24 stycznia 2017 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 149) 4) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r., poz. 2047) wraz z aktami wykonawczymi. 6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: zakup (wytworzenie), opakowanie, transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, rozładunek, załadunek, wniesienie, złożenie, rozmieszczenie, uruchomienie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego i Użytkownika pomieszczeniach obiektu. 7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierają załączniki nr 1a, 1b i 1c do SIWZ oraz Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39100000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information