Sukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y „OCEANIA” dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438437)

Client
Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk
State
pomorskie
Address
81-712 Sopot, Powstańców Warszawy 55
Phone
585 517 281
Fax
585 512 130
Created
2019-01-11

Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk Powstańców Warszawy 55 81-712 Sopot pomorskie tel. 585 517 281 fax. 585 512 130 REGON 000632467

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y „OCEANIA” dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y „OCEANIA”, należący do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, według ilości i rodzaju określonych w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ”), oraz zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 2. Szczegółowe ilości poszczególnych artykułów żywnościowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Dostawy żywności muszą się odbywać zgodnie z zasadami HACCP, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.), przy użyciu odpowiednich środków transportowych dla artykułów wymagających niskich temperatur. 4. Zamawiane i dostarczane artykuły spożywcze muszą posiadać maksymalnie długi termin przydatności, pierwszy gatunek jakości, przy czym dla dostaw mięsa jest wymagane głębokie mrożenie, o ile w zamówieniu nie zostanie zaznaczone inaczej. 5. Dostarczone towary muszą być opakowane zgodnie z normami pakowania środków spożywczych, dostarczone przez uprawnione osoby transportem odpowiednim do rodzaju przewożonego towaru, przy czym osoby przewożące winny posiadać aktualne świadectwa zdrowia, a samochody - odpowiednie dopuszczenie SANEPIDU. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wyszczególnionych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ asortymentów na inne o zbliżonych właściwościach i cenie, jeżeli z niemożliwych do przewidzenia w momencie ogłoszenia postępowania przyczyn stałoby się niemożliwe dostarczenie któregoś z produktów asortymentowych (tj. np. zaprzestanie wytwarzania produktu przez producenta, sezonowość produktu, czego konsekwencją byłaby niemożliwość realizacji zamówienia w tym zakresie). 7. Zamówienie powinno być wykonywane sukcesywnie, stosownie do aktualnych potrzeb Zamawiającego, transportem własnym Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub faxem o bieżącym zapotrzebowaniu. 8. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi. Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 30 % w zależności od potrzeb. 9. Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert. Oferta Wykonawcy musi być kompletna oraz musi obejmować wszystkie elementy wymienione w Formularzu cenowym. Oferta nie zawierająca chociażby jednego elementu zostanie odrzucona, jako nie spełniająca wymogów SIWZ. 10. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający informuje, iż w wyszczególnionym asortymencie wskazał minimalne wymagania dotyczące jakości produktów. Wykonawcy mogą zaoferować inne, równoważne produkty o takiej samej lub lepszej jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określony jest szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, pochodzenie lub źródło przedmiotu zamówienia lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ przedmiotu zamówienia i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem wizualnym, o parametrach technicznych (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.) oraz walorach spożywczych (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). 12. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ lub w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne. Rozwiązanie równoważne musi charakteryzować się co najmniej tymi samymi parametrami co określone w przywołanym standardzie. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 poz. 2479). 17. Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od dnia 01.03.2019 r. 18. Realizacja dostaw (zamówień) – w terminie zaoferowanym w ofercie, nie dłużej niż 4 dni robocze od daty zgłoszenia zapotrzebowania. 19. Miejsce realizacji zamówienia (miejsce dostawy): s/y „Oceania”, Nabrzeże zbożowe, Port Gdańsk, ul. Starowiślna 1.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15800000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information