Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438434)

Client
Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
State
kujawsko-pomorskie
Address
85071 Bydgoszcz, ul. Aleje Mickiewicza 15
Phone
523 252 702
Fax
523 252 709
Created
2019-01-11

Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Aleje Mickiewicza 15 85071 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. 523 252 702 fax. 523 252 709 REGON 1581798500136

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych wg zał. nr 2 do SIWZ. Szacunkowa wielkość zamówienia poszczególnych materiałów została wyliczona na okres trwania umowy ( 12 miesięcy ) – nie jest zobowiązująca dla Zamawiającego. Przez rodzaj materiałów eksploatacyjnych należy rozumieć materiały eksploatacyjne oryginalne wyprodukowane przez producenta danego urządzenia – fabrycznie nowe ( wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostarczeniem ), nie regenerowane ( tj. wyprodukowane w podstawowym cyklu produkcyjnym, gdzie wszystkie komponenty są fabrycznie nowe, nie odzyskane ). Materiały eksploatacyjne nie mogą mieć śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Materiały eksploatacyjne winny posiadać nie gorsze niż opisane w tabeli parametry w zakresie wydajności wydruku i jakości ( nie rozlewanie liter, nie przerywanie ciągłości rysunku, naturalna kolorystyka, trwałość i nasycenie wydruku ). W pozycjach1,2,3,7,8,9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 22, 23, 24,25, 26, 27, 29, 30 – Zamawiający oczekuje dostawy materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia. W pozycjach : 4, 5, 6,20, 21, 28, – Zamawiający oczekuje dostawy materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia lub dopuszcza złożenie oferty na produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia. Produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia – muszą być fabrycznie nowe, oznakowane znakiem firmowym producenta, wykonane z fabrycznie nowych i nieregenerowanych elementów składowych. Zaopatrzony w etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności. W przypadku składania oferty na produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą stosowne dokumenty potwierdzające ich wydajności i jakości wydruku w stosunku do produktu pochodzącego od producenta urządzenia. Dokumenty mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub przez producenta wskazanego produktu ( np. specyfikacja towaru ). Wykonawca winien posiadać zezwolenie właściwego organu na gospodarowanie odpadami tj. na zbieranie ( i odzysk ) oraz prowadzić działalność zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przez przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 799) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. , poz.992) lub dokonać obowiązku rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji ( Dz. U. Nr 152 poz. 1734 ) lub Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności ( Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 154 z późn. zm. ) lub współpracować z podmiotem posiadającym wymagane prawem zezwolenia, rejestracje (umowa zawarta na piśmie).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30125120-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information