Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438429)

Client
Gmina Szubin
State
kujawsko-pomorskie
Address
89200 Szubin, ul. Kcyńska 12
Phone
523 910 700
E-Mail
um@szubin.pl
Created
2019-01-11

Gmina Szubin

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Szubin ul. Kcyńska 12 89200 Szubin kujawsko-pomorskie tel. 523 910 700 REGON 9235091000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wszystkich robót ujętych i określonych w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej tj. wielobranżowym projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, SST, audycie energetycznym budynku, opinii biura planowania opracowanej przez Spółdzielnię Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL”, ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła. Dołączony do SIWZ przedmiar robót ma wyłącznie charakter poglądowy, pomocniczy i informacyjny. 2. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy, w tym wykonanie robót budowlanych związanych z: a) wymianą konstrukcji dachu i stropu z wyjątkiem transportu i utylizacji płyt azbestowych, b) dociepleniem ścian zewnętrznych, remontem elewacji, dociepleniem stropu nad parterem, c) budową podjazdu dla niepełnosprawnych, d) wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania elektrycznego, e) wymianą instalacji elektrycznej, f) wykonaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną, g) opracowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego kotłowni i instrukcji użytkowania zamontowanych urządzeń, h) wykonaniem wszelkich prac towarzyszących wg wzoru umowy, i) wykonaniem tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi określonymi w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” – strony od 68 do 70. Tablica informacyjna o wymiarach 80 x 120 cm, umieszczona na stelażu na zewnątrz budynku. 3. Realizacja wszystkich usług związanych z wykonanymi robotami budowlanymi i dostawami zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej (dotyczy wszystkich części zamówienia): 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczyli osoby zatrudnione na umowę o pracę wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z SIWZ i opisu przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.) Przedmiotowy wymóg dotyczy przede wszystkich osób realizujących roboty ogólnobudowlane i budowlane (prace ziemne, obsługa sprzętu mechanicznego, prace dociepleniowe i instalacyjne związane z wykonaniem termomodernizacji budynku). Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osoby, która prowadząc działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEDiG zrealizuje zamówienie osobiście, osób pełniących funkcje kierownika robót oraz osób nadzorujących;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia Wadium w kwocie: 9.000,00 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Ważność wadium wynosi 30 dni. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wa

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information