Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – Etap II Czersk , ul. Bielińskiego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438428)

Client
Gmina Góra Kalwaria
State
mazowieckie
Address
05530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10
Phone
22/7273414
Fax
22/7273414
Created
2019-01-11

Gmina Góra Kalwaria

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Góra Kalwaria ul. 3 Maja 10 05530 Góra Kalwaria mazowieckie tel. 22/7273414 fax. 22/7273414 REGON 1327113400000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – Etap II Czersk , ul. Bielińskiego

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bielińskiego w m. Czersk zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę nr 119/RGK/2012 z dnia 08.05.2012 r. (odcinek P5-S27, S18-S77). • Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 250 mm o długości 129,76 m, • Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 200 mm o długości 358,66 m, • Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm – kanał tłoczny o długości 401,40 m • studnie fi 600 - 18 kpl. • studnie fi 1200 – 3 kpl. • studnia fi 2000 – 1 kpl. tłocznia P5 • Zasilanie elektryczne tłoczni P5 • Kamerowanie sieci. • Budowa nawierzchni: po trasie kanalizacji należy odbudować nawierzchnię zgodnie ze schematem odtworzenia nawierzchni. 1) Prace przy działkach prywatnych będą przebiegać ze szczególnym poszanowaniem mienia. Po zakończeniu budowy teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, zrekultywowany, obsiany trawą, w razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów zostaną usunięte szkody, w czasie budowy zagwarantowany będzie dojazd do posesji, drzewa i krzewy zostaną należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem. W zakres wchodzi opracowanie projektu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego oraz kompleksowa obsługa geodezyjna, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 2 egz. (i jeśli to będzie konieczne z wcześniejszym naniesieniem zmian w ZUD), Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, odwodnienie wykopów, zorganizuje wywóz i utylizację ziemi z wykopów, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska i pokryje koszt zajęcia pasa drogowego drogi gminnej na czas budowy, a po zakończeniu prac dostarczy protokół z odbioru pasa drogowego od Referatu Gospodarki Komunalnej UMiG. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy. Wykonawca w ofercie powinien przewidzieć wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information