„Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w C

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438427)

Client
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.
State
śląskie
Address
42-200 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24 24
Phone
034 3682461
Fax
034 3682461, 3651290
www
www.zgm-tbs.czest.pl
E-Mail
uzp_zgm_czest@poczta.onet.pl
Created
2019-01-11

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24 24 42-200 Częstochowa śląskie tel. 034 3682461 fax. 034 3682461, 3651290 REGON 15140560700010 www.zgm-tbs.czest.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w C

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji i napraw dachów i kominów ponad dachem - robót blacharsko - dekarskich na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.. 1) Prace dotyczące przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał na podstawie zawartej umowy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o., w formie zleceń z Oddziałów Eksploatacji zawierających dokładny adres budynku z niezbędnym zakresem wykonania robót. 2) Wykonawca jest zobowiązany podać numer telefonu celem stałej łączności z Zamawiającym; 2. Szczegółowy zakres robót zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym: 1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, które wykonywać będą roboty związane z przedmiotem zamówienia, opisane w przedmiarach robót i STWiORB, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę, 2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, 3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ określone zostały: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt III.3.1) SIWZ, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt III.3.1) SIWZ, c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt III.3.1) oraz pkt III.3.3).a) i pkt III.3.3).b) SIWZ. 4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45200000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące). 2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub por

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information