Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – zadanie nr 8 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświaty „Bli

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438426)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
State
dolnośląskie
Address
58100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15
Phone
748 537 139
Fax
748 537 139
Created
2019-01-11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wałbrzyska 15 58100 Świdnica dolnośląskie tel. 748 537 139 fax. 748 537 139 REGON 581190900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – zadanie nr 8 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświaty „Bli

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w myśl art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1508). Zadanie współfinansowane poprzez program wieloletni w rozumieniu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) w zw. z art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji zadania 8 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświaty „Bliżej Dziecka. Zamawiający przewiduje objąć w okresie trwania umowy przewidywaną średnią dzienną liczbę 20 osób uprawnionych.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przewidywanej średniej dziennej liczby osób uprawnionych objętych dożywianiem w zakresie +10%, - 10%. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wydane posiłki zgodnie z miesięczną ewidencją osób dożywianych będącą podstawą rozliczenia.1. Dwudaniowy posiłek gorący dla uczniów stanowi: 1.1. Zupa nie mniej niż 400 ml, 1.2. Drugie danie – gramatura nie mniej niż 400 gram - ziemniaki/ryż/kasza/makaron itp. gramatura nie mniej niż 200 gram, - mięso lub ryba gramatura nie mniej niż 100 gram, - danie bezmięsne (np. pierogi, kopytka, łazanki, naleśniki, krokiety itp.) gramatura nie mniej niż 400 gram, 1.3.jarzyny/gotowane warzywa/surówki/sałatki gramatura nie mniej niż 100 gram 1.4. kompot nie mniej niż 200 ml. W przypadku przygotowania drugiego dania, do którego nie podaje się w sposób zwyczajowo przyjęty surówki Wykonawca podaje owoc - gramatura nie mniej niż 100 gram. Minimalna wartość kaloryczna każdego posiłku uczniów wynosić będzie nie mniej niż 900 kcal. 2. Za gorący posiłek Zamawiający uznaje świeży, nieodgrzewany posiłek będący jednym z posiłków umieszczonych w jadłospisie. Niedopuszczalne jest podawanie posiłków odgrzewanych, odpiekanych, przygotowywanych poprzez przetworzenie półproduktów głęboko zamrożonych. 3. Wykonawca zapewni gorący posiłek na który składać się będzie zupa, drugie danie, jarzyny/gotowane warzywa/surówki/sałatki, kompot, osobom uprawnionym zgodnie z wydaną decyzją administracyjną przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy - Zamawiającego. 4. Każdy gorący posiłek dwudaniowy powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe lub wołowe, drób, ryby, nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, gotowane warzywa, surówki, sałatki, owoce). 5. Co najmniej trzy razy w tygodniu drugie danie powinno być mięsne, gatunek mięsa winien być zróżnicowany. 6. Gorące posiłki dwudaniowe muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, powinny być urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, sporządzone z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania. 7. Posiłki powinny być przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie dwudaniowych pełnych obiadów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018 poz. 1541) łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. 8. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. 9. Gorące posiłki dwudaniowe muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę tj. zupa: minimum + 75o C, drugie danie: minimum + 60oC, potrawy serwowane na zimno minimum + 4o C. 10. Wykonawca zobowiązany jest wydawać posiłki w naczyniach wielokrotnego użytku. 11. Wykonawca zobowiązany jest również zabezpieczyć sztućce wielokrotnego użytku. 12. Wykorzystywanie naczyń wielokrotnego użytku będzie potwierdzone decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu wydawania posiłków w naczyniach wielokrotnego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.13. Zamawiający wystąpi o przedstawienie ww. decyzji przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. 14. Wykonawca odpowiada za transport oraz dostarczenie na miejsce dostawy przedmiotu zamówienia oraz naczyń wielokrotnego użytku własnym transportem (samochód musi spełniać wymogi sanitarno – techniczne do przewozu żywności), na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw (posiłki gorące, świeże, estetyczne). Wykonawca zobowiązany jest dbać o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. 15. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru naczyń oraz sztućców wielokrotnego użytku z miejsca wydawania posiłków. 16. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności prawnej i materialnej wobec organów kontroli (stacji sanitarno – epidemiologicznej i innych instytucji kontroli) w zakresie wykonywanej usługi w tym m.in. w zakresie jakości produktów, przygotowania i transportu posiłków w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych. 17. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, o każdej kontroli podjętej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotowego zamówienia w każdym czasie trwania usługi. W przypadku kontroli Wykonawca zobowiązany jest do wydania kontrolującemu próbki przygotowanej żywności w dniu przeprowadzenia kontroli. 19. Gorący posiłek dwudaniowy należy planować na 10 dni z wyszczególnieniem kaloryczności posiłków, a jadłospis wywiesić w widocznym miejscu świadczenia usługi. 20. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 10 – dniowego jadłospisu Zamawiającemu – w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji 10 – dniowego jadłospisu. 21. Zamawiający zatwierdza przedstawiony przez Wykonawcę jadłospis poprzez przesłanie do Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej, że przedłożony przez niego jadłospis został zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian, jeżeli przedmiotowy jadłospis nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego. 22. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego zestawu obiadowego. 23. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z dyrektorem szkoły, w której wydawane będą posiłki i dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – Zamawiającym lub osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą będącą pracownikiem MOPS w Świdnicy. 24. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi w okresie zamówienia w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90) – oraz z wyjątkiem ferii zimowych oraz wakacji 25. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przewiduje się wydawanie posiłków przez ok. 183 dni żywieniowe. 26. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w stoliki i krzesła salę konsumpcyjną lub stołówkę. Przedmiotowe wyposażenie winno być jednolite, estetyczne i nie noszące znamion nadmiernego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyposażenia dla co najmniej 50 % osób uprawnionych. 28. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości wyposażenia oraz pomieszczenia zgodnie z wymaganiami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 29. Wykonawca jest zobowiązany wydawać gorący posiłek dwudaniowy w pierwszej kolejności uczniom w czasie przerw międzylekcyjnych. 30. Czas wydawania gorącego posiłku dwudaniowego musi być dostosowany do planu zajęć lekcyjnych uczniów objętych dożywianiem. 31. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasady, iż gorący posiłek dwudaniowy powinien być bezpośrednio spożywany przez ucznia na miejscu. Jedynie w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych przez lekarza, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, wychowawcę (choroba dziecka, wydłużony czas zajęć lekcyjnych, inne usprawiedliwione nieobecności), gorący posiłek dwudaniowy może być wydany rodzicowi lub opiekunowi. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednorazowego pojemnika (na zupę i drugie danie), w którym wydany zostanie posiłek dla rodzica lub opiekuna. 32. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia miejsca i czasu wydawania posiłków z Dyrektorem Szkoły, w której będą wydawane posiłki, mając na względzie Uchwałę nr XXXI/332/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkół. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o miejscach i godzinach wydawania posiłków w poszczególnych szkołach oraz do informowania, o każdorazowej zmianie godzin lub miejsca wydawania posiłków. 33. W przypadku dostarczania gorących posiłków dwudaniowych do szkoły należy uwzględnić w kalkulacji koszty naczyń wielokrotnego użytku, sztućców wielokrotnego użytku, serwetek, koszty dowozu oraz wydania posiłku, a także prace porządkowe. 34. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób dożywianych w danym miesiącu. 35. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, do co miesięcznego przedstawienia rozliczenia wydanych posiłków dla poszczególnych osób uprawnionych w formie elektronicznej tj. w postaci arkusza kalkulacyjnego zapisanego na nośniku elektronicznym typu: pamięć USB – pendrive, płycie CD, DVD itp. nośniku danych. Wykonawca zobowiązany jest wraz z wersją elektroniczną rozliczenia dostarczyć Zamawiającemu ww. rozliczenie tej samej treści w wersji papierowej. 36. Zamawiający sporządzi wykaz uczniów korzystających z posiłków, który będzie zawierał imię, nazwisko, adres oraz okres przyznania pomocy w formie posiłku. 37. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz uczniów najpóźniej na dzień przed planowanym okresem przyznania pomocy w formie posiłku. 38. Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy wykaz uczniów uprawnionych do korzystania z pomocy w formie posiłku na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru ww. wykazu przez Wykonawcę. 39. Wykonawca zobowiązany jest posiadać adres poczty elektronicznej, który to adres ujawni w formularzu oferty, na który to adres Zamawiający będzie przesyłał wykaz uczniów uprawnionych do korzystania z pomocy w formie posiłku. 40. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie sposobu i warunków korzystania z pomieszczeń szkoły i ich wyposażenia z Dyrektorem danej szkoły. 41. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp): a) czynności związane z przygotowaniem posiłków. 42. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w pkt 5.40., będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 912). 43. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osób, które będą wykonywać wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 44. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez: a) przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będę świadczyć na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, b) okazanie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 45. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 5.41. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 5, we wzorze umowy załączonym do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną. 48. Kontrola, o której mowa w pkt. 5.41. może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55321000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information