Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438423)

Client
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
State
warmińsko-mazurskie
Address
10748 Olsztyn, ul. Tuwima 10
Phone
89 539 31 68
Fax
89 539 31 47
Created
2019-01-11

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10 10748 Olsztyn warmińsko-mazurskie tel. 89 539 31 68 fax. 89 539 31 47 REGON 128934000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 1. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego: a) karty charakterystyki i/lub specyfikacji jakościowej zawierające podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne; b) certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, opis potwierdzający parametry wyspecyfikowane w załączniku do siwz formularzu ofertowym. c) dostarczenie próbek: • Złożona na wezwanie próbka musi zawierać minimum 5 sztuk oferowanych produktów dla każdej pozycji w przypadku oferowanych materiałów i akcesoriów; • Materiały i akcesoria muszą być dostarczone w zbiorczym opakowaniu, z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i znaku sprawy postępowania, z dopiskiem „próbki do testów potwierdzających równoważność”; • każde opakowanie musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację z nr poz. wyspecyfikowanego produktu zgodnie z numerami w załączniku do SIWZ – formularz ofertowy, nazwą oferowanego produktu zgodnie z załącznikiem do SIWZ- formularzem ofertowym; • Ocena równoważności próbki w przypadku oferowanych materiałów i akcesoriów: kompatybilność z posiadanym sprzętem, szczelność (ograniczenie parowania), przejrzystość materiału z którego są wykonane , szczelność zamknięcia , dokładność/powtarzalność pobierania materiału do badań. 3. Oferowane materiały i akcesoria laboratoryjne muszą spełniać wymagania w zakresie wymiarów, rodzaju materiału, dodatkowych parametrów opisanych w formularzu ofertowym- załączniku do SIWZ . Oferowane materiały laboratoryjne muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE. 4. Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i/lub próbek, wskazanych w pkt. 3) a-c. Niewykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 5.Wykonawca dostarcza próbki do testów/analiz na własny koszt. Wszystkie próbki po przeprowadzeniu badania równoważności pozostają w załączeniu dokumentacji przetargowej. 6. Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 – 1 (spełnia/nie spełnia). 7. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się jedynie do zamówienia podstawowego wskazanego w ofercie Wykonawcy dot. specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji. 8.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia: 1.1. Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne. 9.Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego: Termin gwarancji na materiały zużywalne i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy. 10.Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia od złożenia zamówienia przez Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33124130-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information