Remont placu w m. Jawornik Polski w ramach projektu „Modernizacja Punktu Selektywnego zbierania odpadów w Jaworniku Polskim”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438421)

Client
Gmina Jawornik Polski
State
podkarpackie
Address
37-232 Jawornik Polski, Jawornik Polski 30 30
Phone
16 6514014 w. 26
Fax
16 6514055
www
www.jawornikpolski.itl.pl
E-Mail
zamowienia@jawornikpolski.itl.pl
Created
2019-01-11

Gmina Jawornik Polski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Jawornik Polski Jawornik Polski 30 30 37-232 Jawornik Polski podkarpackie tel. 16 6514014 w. 26 fax. 16 6514055 REGON 65090062500000 www.jawornikpolski.itl.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont placu w m. Jawornik Polski w ramach projektu „Modernizacja Punktu Selektywnego zbierania odpadów w Jaworniku Polskim”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie utwardzenia placu materiałami bitumicznymi: - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych – 1856,50m2 -Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o śr. gr. 7 cm – 129,96 m3 - skropienie podbudowy emulsją asfaltową – 1856,50m2 - Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm po zagęszczeniu - – 1856,50m2 - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszani mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm po zagęszczeniu - – 1856,50m2 -Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz za wbudowane materiały i użyte urządzenia. - Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z SIWZ wraz z załącznikami. - Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanych przez wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia. - W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. - Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.2013.1409 z późn. zm.). - Szczegółowy zakres robót określony został: w przedmiarach robót, kosztorysach ofertowych, stanowiących załącznik nr 9 opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 10, na mapie poglądowej lokalizującej przedmiot zamówienia stanowiącej załącznik nr 8, a także SSTWiOR, które stanowią załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ - Wynagrodzenie, jakie Wykonawca może uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób umożliwiający dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie przejazdu/dojazdu do nieruchomości. - Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej terenu budowy w ramach przeprowadzonego postępowania. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 1) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postepowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących form: - pieniądzu (nr konta UG Jawornik Polski – 14 9106 1018 2004 1000 0026 0004 BS Prze

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information