Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad obejmująca budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką mostu istniejącego oraz przebudową i rozbudową dojazdów

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438419)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
State
małopolskie
Address
33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 136
Phone
018 4426488
Fax
018 4426345
E-Mail
pzdrog@pro.onet.pl
Created
2019-01-11

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 136 136 33-300 Nowy Sącz małopolskie tel. 018 4426488 fax. 018 4426345 REGON 49189900000000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad obejmująca budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką mostu istniejącego oraz przebudową i rozbudową dojazdów

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad obejmująca budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką mostu istniejącego oraz przebudową i rozbudową dojazdów. Parametry techniczne dla projektu: - kategoria drogi – droga powiatowa, - klasa drogi Z, - klasa obciążenia mostu B. Zakres opracowania obejmuje wykonanie: - aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, - operatu wodno-prawnego, - projektu budowlanego, - projektu wykonawczego, - przedmiaru robót, - kosztorysu inwestorskiego, - projektu stałej organizacji ruchu, - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - projektu podziału działek (o ile będzie wymagany), - wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (o ile będzie wymagany), - wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagany), - wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonywanie robót budowlanych (o ile będzie wymagany). W skład opracowania wchodzi uzyskanie: - wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, - decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej (o ile będzie wymagana), - decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagana), - zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonywanie robót budowlanych (o ile będzie wymagane).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71322300-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) - nie później niż w terminie składania ofert. 2) Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskaza

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information