Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438411)

Client
Gmina Dobra
State
wielkopolskie
Address
62730 Dobra, plac Wojska Polskiego 10
Phone
0-63 279-90-11
E-Mail
st.stasiak@wp.pl
Created
2019-01-11

Gmina Dobra

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Dobra plac Wojska Polskiego 10 62730 Dobra wielkopolskie tel. 0-63 279-90-11 REGON 52819000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra z miejscowości: Chrapczew, Czajków, Czyste, Dąbrowa, Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia, Długa Wieś, Januszówka, Józefów, Kaczka, Kościanki, Linne, Łęg Piekarski, Mikulice, Miłkowice, Młyny Piekarskie, Moczydła, Ostrówek, Piekary, Potworów, Rzechta, Rzymsko, Rzymsko BG, Skęczniew, Stawki, Stefanów, Strachocice, Strachocice Kolonia, Szymany, Ugory, Wola Piekarska, Zagaj, Zborów, Żeronice oraz miasta Dobra, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454/, zapisami Uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2022 wraz z planem inwestycyjnym (dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 4263), przepisami Uchwały nr XIX/160/16 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra z dnia 28 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4910 oraz Uchwały Nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 28 lipca 2016 r. /Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4911/. 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra zakres prac obejmuje odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, w tym: a) odbieranie odpadów niesegregowanych i pozostałości po segregacji, b) odbieranie popiołu, c) odbieranie papieru, d) odbieranie tworzyw sztucznych i metali, e) odbieranie szkła, f) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, g) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów niebezpiecznych. 3. Powierzchnia Gminy Dobra wynosi 132 km2. 4. Liczba mieszkańców: - zameldowanych na terenie Gminy Dobra: 6170; - wynikających z deklaracji: 5015. Orientacyjna liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne: A) – Nieruchomości zamieszkałe Obszar wiejski: 1. Chrapczew 31 2. Czajków 15 3. Czyste 11 4. Dąbrowa 46 5. Dąbrowica 23 6. Dąbrowica Kolonia 42 7. Długa Wieś 72 8. Januszówka 26 9. Józefów 26 10. Kaczka 2 11. Kościanki 12 12. Linne 71 13. Łęg Piekarski 23 14. Mikulice 82 15. Miłkowice 56 16. Młyny Piekarskie 10 17. Moczydła 21 18. Ostrówek 35 19. Piekary 41 20. Potworów 37 21. Rzechta 47 22. Rzymsko 36 23. Rzymsko BG 25 24. Skęczniew 86 25. Stawki 15 26. Stefanów 26 27. Strachocice 47 28. Strachocice Kolonia 37 29. Szymany 22 30. Ugory 48 31. Wola Piekarska 49 32. Zagaj 23 33. Zborów 13 34. Żeronice 49 Obszar miejski Miasto Dobra ul. Kilińskiego 97 ul. B. Prusa 6 ul. E. Orzeszkowej 8 ul. M. Konopnickiej 6 ul. T. Kościuszki 8 ul. H. Sienkiewicza 9 ul. S. Okrzei 14 ul. G. Narutowicza 12 ul. Parkowa 3 ul. Świętojańska 1 ul. A. Mickiewicza 15 ul. 1-go Maja 22 ul. L. Sperczyńskiego 17 ul. J. Dekerta 47 ul. Słoneczna 9 ul. Wiatraki 16 ul. Wiśniowa 9 ul. Morelowa 11 ul. Czereśniowa 9 ul. Łąkowa 2 pl. Wojska Polskiego 34 pl. J. Słowackiego 14 pl. Zamysłów 11 pl. Mały Rynek 6 B) – nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje, cmentarze) – (w tym działki letniskowe gdzie odpady powstają sezonowo): 383 (w tym 298 działek letniskowych) Uwaga: Ilość nieruchomości są orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów. Ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może ulec zmianie. Zamawiający nie określi ilości nieruchomości zlokalizowanych na terenach o utrudnionym dojeździe. W związku z tym, zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. 5. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Dobra (na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych) w latach 2017 – 2018: Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Ilość odpadów (Mg) 2017 r. 2018r.(I półrocze) Zmieszane odpady komunalne 587,00 319,44 Zmieszane odpady opakowaniowe 223,14 117,20 Opakowania ze szkła 74,84 46,70 Zużyte opony 5,90 3,82 Odpady wielkogabarytowe 32,91 21,08 Selektywnie odebrane odpady komunalne ulegające biodegradacji 32,70 17,02 popioły, żużle 288,60 206,64 Uwaga: 90% nieruchomości zadeklarowało, że będzie kompostowało odpady biodegradowalne we własnym zakresie. Ustalenia w zakresie demografii i ilości odpadów w 2018r. Liczba mieszkańców – deklaracje 5011 Miasto 1239 Wieś 3772 Źródło: Ustalenia własne na podstawie złożonych deklaracji Uwaga: Liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych deklaracji. Ustalenia w zakresie demografii i ilości odpadów na terenie gminy Dobra w 2018r. nie są zależne od Zamawiającego. Podane wyżej wartości należy traktować jako orientacyjne. Długość dróg, przy których położone są nieruchomości, z których przewidziany jest odbiór odpadów komunalnych: - drogi gminne – 110,1 km, - drogi powiatowe – 45,1 km, - drogi wojewódzkie – 8,8 km, - drogi krajowe – 15,3 km. OGÓLNA LICZBA km DRÓG NA TERENIE GMINY DOBRA: ok. 180 KM Uwaga: Ilość dróg stanowiących drogi dojazdowe do nieruchomości nie będących w posiadaniu Gminy Dobra przyjęto procentowo 10% * 110,1 = 11,01 km. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Gminy Dobra celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Wykaz dróg wraz z numeracją został przedstawiony na załączonej mapie. 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIERANIA ODPADÓW 1) niesegregowane odpady komunalne (odpady zmieszane/pozostałe) oraz popiół– gromadzone będą w pojemnikach. a) minimalna pojemność pojemników na odpady zmieszane – min. 60 - 80 l na mieszkańca, - na nieruchomościach jednorodzinnych na których zamieszkują mieszkańcy powyżej 4 osób, maksymalna pojemność pojemnika podstawowego to 240 l, plus odpowiednia ilość pojemników o określonej wyżej pojemności odpowiadająca ilości mieszkańców, - na nieruchomościach wielorodzinnych – ilość pojemników, ich minimalna i maksymalna pojemność powinny być dostosowane do potrzeb posesji, - na nieruchomościach niezamieszkałych – ilość i pojemność pojemników wynika z deklaracji - na nieruchomościach zamieszkałych do zbiórki popiołu – jeden pojemnik 120 l na nieruchomość. b) częstotliwość wywozu co najmniej raz w miesiącu a w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia dwa razy w miesiącu, według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych (Dobra pl. Słowackiego, Długa Wieś 25-27) co najmniej dwa razy w miesiącu. Z nieruchomości niezamieszkałych w uzasadnionych przypadkach -odbiór następuje po wcześniejszym zgłoszeniu Wykonawcy. Odbiór popiołu w sezonie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia) co najmniej raz w miesiącu, po za sezonem grzewczym co najmniej dwa odbiory (w okresie od 1 maja do 30 września co najmniej 2 odbiory). c) pojemniki/worki (dla mieszkańców przystępujących do zbiórki, na wymianę oraz w ramach reklamacji) zapewnia Wykonawca, d) pojemniki/worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. Dodatkowo na worku muszą widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy, e) Wykonawca jest zobowiązany odebrać każdą ilość odpadów komunalnych zgromadzonych na posesji i przygotowanych do odbioru. f) realizacja „reklamacji” (nieodebrane z nieruchomości odpady zgodnie z harmonogramem) – Wykonawca ma obowiązek w przeciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia pocztą elektroniczną (e-mail) od Zamawiającego, zrealizować reklamację. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – pocztą elektroniczną (e-mail) odpady@dobra24.pl Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całej masy odebranych niesegregowanych (zmieszanych / pozostałych) odpadów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienia Zamawiającemu raz w miesiącu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności (tj. karty przekazania odpadów). g) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całej masy odpadów zmieszanych /pozostałych/ zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków lub Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4, będącą integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, oraz przedstawienie Zamawiającemu po przeprowadzonej zbiórce dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności (tj. karty przekazania odpadów). 2) selektywne odpady komunalne (odpady segregowane) – odbiór odbywał się będzie w systemie pojemnik/worek, a) wprowadza się następujące rodzaje pojemników / worków: - żółty – oznaczony napisem: „Metale i tworzywa sztuczne” przeznaczony na plastik, metal, (art. wielomateriałowe), - zielony – oznaczony napisem: „Szkło” , przeznaczony na szkło opakowaniowe, - niebieski –oznaczony napisem;” Papier”, przeznaczony na papier i tekturę, - brązowy – oznaczony napisem; „Bio”, przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji b) częstotliwość wywozu - żółty – co najmniej raz w miesiącu, według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym, - niebieski i zielony – co najmniej raz na kwartał, według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym, - brązowy – co najmniej raz na dwa tygodnie według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym w tym raz w miesiącu w terminie odbioru odpadów zmieszanych. Dopuszcza się w okresie zimowym odbiór raz w miesiącu w terminie odbioru odpadów zmieszanych. - w przypadku nieruchomości wielorodzinnych i niezamieszkałych w uzasadnionych przypadkach odbiór następuje po wcześniejszym zgłoszeniu Wykonawcy, c) pojemniki/worki do selektywnej zbiórki odpadów (dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji) zapewnia Wykonawca – ilość pojemników/worków powinna być dostosowana do potrzeb posesji, d) pojemniki/worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. Dodatkowo na worku muszą widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy, e) Wykonawca zobowiązuje się do: - uzupełnienia na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, - przekazania całej masy selektywnie zebranych odpadów do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków lub Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4, będącą integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, oraz przedstawienie Zamawiającemu po przeprowadzonej zbiórce dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności (tj. karty przekazania odpadów), - w razie zaistnienia konieczności przeprowadzenia badań w akredytowanym laboratorium oraz poniesienia kosztów z tym związanych dla odpadu o kodzie 20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (popioły). Za prawidłowe wykonanie ww. obowiązku uznaje się pozytywny wynik badań czego efektem jest dopuszczenie odpadu do składowania. Badania te zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) przeprowadza się co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeżeli wynika to z podstawowej charakterystyki odpadów. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ww. ustawy podstawową charakterystykę odpadów w przypadku odpadów komunalnych sporządza - podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne: a) częstotliwość odbioru: - co najmniej 2 razy w roku – po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, z wyznaczonych miejsc i w określony sposób (daty odbioru zamieszczone w harmonogramie przedstawionym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym) – tzw. Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, b) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całej masy odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków lub Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4, będącą integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, oraz przedstawienie Zamawiającemu po przeprowadzonej zbiórce dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności (tj. karty przekazania odpadów). 7. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia. a) Wykonawca, po podpisaniu umowy a do 15 marca 2019 r. winien dostarczyć właścicielowi nieruchomości: - w przypadku odpadów niesegregowanych (zmieszanych/pozostałych) oraz popiołu – pojemniki/worki w liczbie i pojemności określonej w pkt 6 ppkt 1 oraz uzgodnionej z właścicielem nieruchomości, - w przypadku odpadów segregowanych minimum 1 pojemnik lub po 4 worki każdego koloru. Kolejne worki dostarczane będą w systemie: za każdy odebrany napełniony worek Wykonawca pozostawia worek pusty. Na potwierdzenie dostarczenia pojemnika/ów Wykonawca winien posiadać potwierdzenie ich odbioru przez właściciela nieruchomości. W przypadku nieobecności właściciela nieruchomości Zamawiający dopuszcza pozostawienie pojemników/worków na terenie nieruchomości w miejscu widocznym dla właściciela. - harmonogram odbioru odpadów. b) za szkody spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca, c) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Wykonawca powinien realizować według ustalonego harmonogramu w godzinach 7.00 – 17.00, d) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy ale na których powstają odpady komunalne Wykonawca powinien realizować według ustalonego harmonogramu w godzinach 7.00 – 17.00. - w uzasadnionych przypadkach odpady komunalne mogą być odbierane po uprzednim zgłoszeniu, - w przypadku działek letniskowych/rekreacyjnych Wykonawca winien zapewnić odbiór: odpadów komunalnych w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca zgodnie z deklaracją, - Wykonawca zobowiązany jest zostawić na posesji informację o ilości odebranych odpadów. - w przypadku odbioru większej ilości odpadów niż zadeklarowana w deklaracji, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, w terminie 15 dni po zakończeniu miesiąca w którym nastąpił odbiór odpadów, e) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogram odbioru, który Zamawiający po akceptacji będzie publikował na stronie internetowej www.dobra24.pl, a Wykonawca w formie wydruków będzie zobowiązany dostarczyć właścicielom nieruchomości, - harmonogram odbioru winien być sporządzony dla każdej miejscowości/ulicy oddzielnie, - harmonogram odbioru winien być sporządzony z podziałem na miesiące i zawierać terminy odbioru odpadów zmieszanych, odpadów segregowanych, odpadów biodegradowalnych, popiołu i odpadów wielkogabarytowych, - w harmonogramie odbioru winna być umieszczona informacja o czasie i miejscach wystawiania pojemników/worków, informacja o kontakcie w przypadku zgłoszeń potrzeby odbioru odpadów, sposobie i terminie składania reklamacji, informacja o numerze bankowym Urzędu Miejskiego w Dobrej. f) w sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu innych terminów ich odbioru. Wykonawca o takiej okoliczności winien powiadomić właścicieli tych nieruchomości. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. g) Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność dokumentację (np. oświadczenie, protokół, dokumentację fotograficzną) na poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Dokumentację wraz z wykazem właścicieli nieprawidłowo segregujących odpady oraz fakturą miesięczną za wykonaną usługę przekaże Zamawiającemu. Odpady komunalne zbierane niezgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra oraz niezgodnie ze sposobem określonym w złożonej deklaracji, traktowane są jako odpady zmieszane. Podmiot odbierający przyjmuje je, z tym, że jest obowiązany stosować się do zapisów § 7 ust. 6 Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę: - uprzednio powiadomić właściciela nieruchomości o fakcie odbioru odpadów komunalnych zebranych niezgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 1 przedmiotowej uchwały: - który po raz pierwszy naruszył zadeklarowany sposób zbierania odpadów poprzez przyklejenie na pojemniku do zbierania odpadów pozostałych po segregacji naklejki w kolorze żółtym z następującą treścią: „ Informuje się właściciela nieruchomości nr… w …….., że odpady są zbierane niezgodnie z złożoną deklaracją. W dniu …… stwierdzono, że umieszczono odpady komunalne zmieszane w pojemnikach/workach do segregacji odpadów.”, - w przypadku kolejnego, powtórnego naruszenia zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów komunalnych powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez przyklejenie na pojemniku naklejki w kolorze czerwonym, która stanowi informację dla właściciela nieruchomości o utracie uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej za selektywne zbierania odpadów. Naklejka powinna być w kolorze czerwonym z następującą treścią: „Informuje się właściciela nieruchomości nr… w …….., że odpady surowcowe są zbierane niezgodnie z złożoną deklaracją. W dniu…. stwierdzono, że umieszczono odpady komunalne zmieszane w pojemnikach/workach do segregacji odpadów. Skutkuje to utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.” - sporządzić dokumentację wskazującą na fakt zebrania przez właściciela nieruchomości odpadów komunalnych niezgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 1 przedmiotowej uchwały, - powiadomić zamawiającego o zebraniu przez właściciela nieruchomości odpadów komunalnych niezgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 1 przedmiotowej uchwały. h) Wykonawca zobowiązany jest do przeładowywania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu. i) Wykonawcę obowiązuje zakaz: - mieszania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, - mieszania odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobra z odpadami komunalnymi zebranymi z terenu innych gmin. j) odebrane odpady komunalne należy poddać ważeniu w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do RIPOK. k) odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXI/810/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2022, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków lub Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4, będącą integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Dopuszcza się zmianę instalacji, do której będą przekazywane odpady komunalne z terenu gminy Dobra w terminach wyłączenia z użytku Z.U.O.K. „Orli Staw” w związku z modernizacją l) Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres odpady@dobra24.pl m) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, a w szczególności: - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - Uchwały Nr XXXI/810/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2022, - uchwał Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra, - uchwały Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 8. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. 9. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia. a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9n ustawy z dnia 16 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. Powyższe sprawozdanie należy przekazać Burmistrzowi Dobrej w terminie do końca miesiąca po upływie półrocza którego dotyczy. b) w celu umożliwieniu sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji dot. odbioru, i zagospodarowania odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu których będzie Wykonawca a nie Zamawiający, c) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów do ZUOK „Orli Staw” zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. d) Podstawą do miesięcznego rozliczenia usługi i wystawienia faktury będzie pisemny protokół wykonania usługi sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Powyższy protokół winien zawierać informację o ilości poszczególnych rodzajów odebranych odpadów oraz liczbie nieruchomości (z wyszczególnieniem liczby nieruchomości w danej miejscowości), z których zostały odpady odebrane. e) Ilość poszczególnych rodzajów odpadów wykazanych na kartach przekazania odpadów, o których mowa w pkt. c, powinna odpowiadać ilości wynikającej z protokołu wykonania usługi za odpowiedni okres rozliczeniowy. 10. Sprzęt techniczny. 1) W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, należy zapewnić ponadto, aby: a. w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów). b. na terenie bazy magazynowo – transportowej (która w myśl powyższego rozporządzenia ma być usytuowana w gminie z której terenu odbierane są odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy lub na terenie do którego podmiot odbierający odpady komunalne posiada tytuł prawny) znajdowało się urządzenie do ważenia pojazdu każdorazowo przed wyjazdem do zbierania odpadów. 2) W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, należy zapewnić ponadto, aby: a. Wykonawca wyposażył Zamawiającego w stanowisko informatyczne obsługujące system pozycjonowania satelitarnego pojazdów celem weryfikacji poprawności wykonania zadania na czas trwania umowy, b. pojazdy były wyposażone w urządzenie pozycjonowania satelitarnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90511000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy prze

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information