„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Radymno w roku 2019, od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438407)

Client
Gmina Radymno
State
podkarpackie
Address
37-550 Radymno, ul. Lwowska 38 38
Phone
016 6282419, 628138, 6281367
Fax
016 6282419
www
www.ugradymno.ires.pl
E-Mail
ugradymno@pro.onet.pl
Created
2019-01-11

Gmina Radymno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Radymno ul. Lwowska 38 38 37-550 Radymno podkarpackie tel. 016 6282419, 628138, 6281367 fax. 016 6282419 REGON 65090053600000 www.ugradymno.ires.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Radymno w roku 2019, od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Radymno, powiat jarosławski, województwo podkarpackie od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ich zagospodarowania (art. 6c ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). 1) Zakres zamówienia obejmuje: a) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne wraz z ich zagospodarowaniem w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacji zastępczej przewidzianej do obsługi Regionu Wschodniego w Woj. Podkarpackim, wymienionych jako takie w uchwale w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (UCHWAŁA NR XXXI/552/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 - Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2017 r. poz. 222 z późn. zm.), b) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji – zielonych i ich zagospodarowanie jak w pkt. a), c) organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych systemem „u źródła”, tj.: odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, z metalu, z tworzyw sztucznych, ze szkła bezbarwnego i kolorowego, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz nioopakowaniowych odpadów z papieru i tektury wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem, z uwzględnieniem pojemników typu „dzwon” o pojemności 2,5 m³ przeznaczonych na odpady szklane, które zostały rozstawione w poszczególnych miejscowościach gminy Radymno, oraz z uwzględnieniem nieodpłatnego odbioru z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), d) organizację zbiórki systemem „sprzed posesji” odpadów takich jak: wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte akumulatory oraz inne odpady niebezpieczne i ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, e) odbieranie na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, odpadów z remontów, po uzyskaniu oświadczenia, że powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do organu budowlanego, do pojemnika podstawionego przez Wykonawcę, f) wyposażanie właścicieli nieruchomości w okresie obowiązywania umowy w worki do selektywnej zbiórki odpadów w ilości wynikającej z potrzeb – koszt worków Wykonawca zobowiązany jest do wkalkulowania w cenę oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1) Wysokość wadium. a) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium o wartości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). b) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2) Forma wadium: a) Wadium może być wni

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information