Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – remonty cząstkowe

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438405)

Client
Gmina Miasto Kołobrzeg
State
zachodniopomorskie
Address
78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
Phone
+48 94 35 51 580,
Fax
+48 94 35 237 69
www
www.kolobrzeg.pl
E-Mail
przetargi@um.kolobrzeg.pl,
Created
2019-01-11

Gmina Miasto Kołobrzeg

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg zachodniopomorskie tel. +48 94 35 51 580, fax. +48 94 35 237 69 REGON 330920736 www.kolobrzeg.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – remonty cząstkowe

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: a. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, grubość 4 cm - 250,00 m2, b. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego z wycięciem krawędzi, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości - 100,00 m2, c. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, grubość 4 cm - 2.000,00 m2, d. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltu lanego żwirowego bez wycięcia krawędzi, wyrównanie lokalnych nierówności, dodatek za każdy następny 1,0 cm grubości - 100,00 m2, e. remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, głębokość wybojów 1,5 cm - 1.300,00 m2, f. remont nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją asfaltową, dodatek za każde następne 0,5 cm grubości - 1.000,00 m2, g. utrwalenie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych, emulsją asfaltową i grysem kamiennym - 3.000,00 m2, h. wykonanie podbudowy pod remontowane nawierzchnie bitumiczne z pozyskanego asfaltobetonu przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych – recykling, grubość 4 cm - 300,00 m2, i. objazd miasta, w miesiącu - 100 km, j. ustawienie – wykonanie oznakowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w przypadku wystąpienia awarii tj. uszkodzenia nawierzchni stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi, k. oznakowanie prowadzonych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg, l. wykonanie obmiarów wykonanych napraw nawierzchni, udokumentowanie w Książce obmiarów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości: 9.000,00 zł (słownie zł: dziewięć tysięcy 00/100). 2. Wadium musi obejmować cały okres zw

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information