Utworzenie pracowni angiografii w systemie zaprojektuj, wybuduj, wyposaż przy realizacji inwestycji pn. Zakup sprzętu i aparatury z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wyskokiem Mazowieckiem.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438401)

Client
Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
State
podlaskie
Address
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5 5
Phone
086 4775501
Fax
086 2752047
E-Mail
zaopatrzenie@szpitalwysmaz.pl
Created
2019-01-11

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna 5 5 18-200 Wysokie Mazowieckie podlaskie tel. 086 4775501 fax. 086 2752047 REGON 45066623600000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utworzenie pracowni angiografii w systemie zaprojektuj, wybuduj, wyposaż przy realizacji inwestycji pn. Zakup sprzętu i aparatury z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wyskokiem Mazowieckiem.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj, wybuduj, wyposaż przy realizacji inwestycji pn. „Utworzenie pracowni angiografii w systemie zaprojektuj, wybuduj, wyposaż przy realizacji inwestycji pn. Zakup sprzętu i aparatury z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wyskokiem Mazowieckiem”. W zakres zamówienia wchodzi: – opracowanie na podstawie załączonej do zamówienia koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego kompleksowej dokumentacji projektowej wymaganej dla zamówienia publicznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129 tj.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389) oraz ustawy prawo zamówień publicznych zmienione ustawą z dnia 22.06.2016r o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych i innych ustawa (Dz. U. 2016 poz. 1020) art. 33 ust. 1 pkt 2, wykonanie robót budowlanych w oparciu o w/w dokumentację. – Wykonawca uzyska upoważnienie i zobowiązany jest do zgłoszenia prac niewymagających uzyskania pozwolenia jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Zamawiający oczekuje aby ponadto dokumentacja posiadała: • uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych • uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p. pożarowych • opracowany projekt osłon radiologicznych uzgodniony z WSSE – dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego oraz urządzeń i instalacji z tym związanych przy założeniu pełnej zgodności tego sprzętu z instalacjami i systemami, które posiada Szpital w rodzaju i zakresie o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy , który jest integralną częścią SIWZ . Zaoferowane do przetargu sprzęty, wyroby i materiały winny być zgodne z obowiązującymi normami oraz dopuszczone do obrotu i użytkowania zgodnie z aktualnymi przepisami w szczególności z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.Z 2010 Nr 107 poz. 679 ), a pomieszczenia pracowni obrazowej mają być zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r.) ustawie z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane wraz z przepisami szczególnymi

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.1. Wymagane jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Pzp w wysokości 50.000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy: PKO BP SA O/Regionalny Białystok 72102013320000170200377341 z adnotacją: ”wadium na Utworzenie praco

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information