Dostawa odczynników, podłoży, pasków i testów lateksowych wraz z udostępnieniem analizatorów do SPZOZ w Słupcy.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438400)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
State
wielkopolskie
Address
62400 Słupca, ul. Traugutta 7
Phone
632 752 300
E-Mail
spzoz@slupca.com
Created
2019-01-11

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ul. Traugutta 7 62400 Słupca wielkopolskie tel. 632 752 300 REGON 30662100000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa odczynników, podłoży, pasków i testów lateksowych wraz z udostępnieniem analizatorów do SPZOZ w Słupcy.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa odczynników, podłoży, pasków i testów lateksowych wraz z udostępnieniem analizatorów do SPZOZ w Słupcy. W ramach realizacji, w zakresie pakietu nr 1 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dwa analizatory: analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości oraz analizator do posiewów krwi i płynów ustrojowych. Wykonawca dostarczy urządzenia, dokona montażu, instalacji, przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 3, 9, 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach: Pakiet 1 – Odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości oraz odczynniki do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z udostępnieniem analizatorów Pakiet 2 – Podłoża oraz paski do określania lekowrażliwości z gradientem stężeń Pakiet 3 – Testy lateksowe/ pakiet częściowy Pakiet 4 – Testy kasetkowe. Do pakietu nr 3 i 4 Zamawiający wymaga złożenia metodyk. Ilości asortymentu podane w załączniku są ilościami orientacyjnymi i Zamawiający zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach ilość rzeczywiście zakupionego asortymentu może różnić się od ilości wskazanych w załącznikach. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku bez konieczności wprowadzania zmian do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia, z przyczyn wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego. Każdy ze wskazanych powyżej pakietów Zamówienia określany będzie dalej mianem „PAKIETU”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia nieodpłatnie próbek zaoferowanego asortymentu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ze strony Zamawiającego dotyczących oceny zgodności oferowanego asortymentu z parametrami jakościowymi określonymi w niniejszej specyfikacji. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy na piśmie o dostarczenie próbek asortymentu pod rygorem odrzucenia oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33696500-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information