Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodzioweg

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438399)

Client
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
State
mazowieckie
Address
00-844 Warszawa, Grzybowska 80
Phone
223720260,
Fax
-
www
www.wody.gov.pl
E-Mail
zamowienia-bi@wody.gov.pl,
Created
2019-01-11

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Grzybowska 80 00-844 Warszawa mazowieckie tel. 223720260, fax. - REGON 368302575 www.wody.gov.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodzioweg

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji na zadaniu pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka: wał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia”. Inwestycja planowana jest na obszarze objętym ochroną archeologiczną w rejonie stanowiska Okleśna 15 (AZP 103-52/74), Nadzór archeologiczny należy prowadzić zgodnie z: a). decyzją Wojewody Małopolskiego nr 04/2015 znak: WI-IX.7840.1.4.2015 z dnia 03.11.2015 r. o pozwoleniu na realizację inwestycji, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ b). opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie znak: OZKr.5183.1699.2013.ED z 15.11.2013 r. stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ c). opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie znak: OZKr.5183.1699.2013.ED.2 z 03.06.2014 r., stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ d). dokumentacją projektową opracowaną przez mkm Perfekt Sp. z o.o. z Krakowa. 2. W zakres prac wykonawcy wchodzą: a) Uzyskanie aktualnych zezwoleń, decyzji, opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac b) Pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywanych prac ziemnych na przedmiotowym zadaniu. c) Dokonywanie wpisów w Dzienniku Budowy, potwierdzających obecność Wykonawcy na budowie d) Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru, obejmującego część opisową wraz z dokumentacją rysunkową i fotograficzną, w formie papierowej i elektronicznej zapisanej na nośniku magnetycznym- 3 szt. e) Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji zachowanych znalezisk które zostaną ewentualnie odkryte w obrębie wykonywanych prac objętych dokumentacją projektową f) Wizytacja terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego oraz według potrzeb wynikających z pełnionego nadzoru, g) Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, potwierdzających obecność Wykonawcy na budowie. h) Prowadzenie innych prac nie wymienionych powyżej, jeśli są niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy archeologicznej Jeżeli będzie wymagane Wykonawca przeprowadzi powierzchniowe badania archeologiczne na przedmiotowej inwestycji i ratownicze badania archeologiczne

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71351914-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information