Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438398)

Client
Gmina Ciechanowiec
State
podlaskie
Address
18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1
Phone
862 771 145,
Fax
862 771 066
www
http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/
E-Mail
infrastruktura@ciechanowiec.pl,
Created
2019-01-11

Gmina Ciechanowiec

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Ciechanowiec ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec podlaskie tel. 862 771 145, fax. 862 771 066 REGON 450670150 http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, czasowo zamieszkałych, częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Ciechanowiec. Odbiorem zostaną objęte: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 2)odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła z podziałem na frakcje: • bioodpady, • opakowania szklane, • papier i tektura, • opakowania wielomateriałowe, • opakowania z tworzyw sztucznych, • metale, • popiół lub żużel, • odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach i/lub workach na odpady, np. stare meble itp., • inne odpady zbierane selektywnie. Poprzez inne frakcje zbierane selektywnie rozumie się odpady segregowane u źródła powstające na nieruchomości. Mogą to być np. odzież, tekstylia, oleje i tłuszcze jadalne itp. - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - zużyte baterie i akumulatory, - przeterminowane leki i chemikalia, - zużyte opony, - odpady budowlane i rozbiórkowe powstające na terenie nieruchomości. Częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych: a) z terenów miejskich – nie rzadziej niż raz na tydzień w przypadku zabudowy wielorodzinnej, nie rzadziej niż co dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej, i nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości lub ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej. b) z terenów wiejskich – nie rzadziej niż raz na miesiąc (bez względu na rodzaj zabudowy). Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych selektywnie zebranych: a) z terenów miejskich – raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej i 1 na miesiąc z pozostałych nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami, b) z terenów wiejskich – 1 na miesiąc (bez względu na rodzaj zabudowy). Wykonawca ma obowiązek zorganizować odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz w roku. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielcze

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information