„Remont drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 51+758 m. Wólka Nosowska do km 54+589 gr. województwa dł. 2,831 km na terenie gminy Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie” - nr postępowania 019/19

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438393)

Client
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
State
mazowieckie
Address
00048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
Phone
22 244 90 00
Fax
22 244 90 13
Created
2019-01-11

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14 00048 Warszawa mazowieckie tel. 22 244 90 00 fax. 22 244 90 13 REGON 1330574900000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Remont drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 51+758 m. Wólka Nosowska do km 54+589 gr. województwa dł. 2,831 km na terenie gminy Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie” - nr postępowania 019/19

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Remont drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 51+758 m. Wólka Nosowska do km 54+589 gr. województwa dł. 2,831 km na terenie gminy Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SIWZ) i Przedmiarze Robót (Część IV SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy”, sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: - wykonanie robót bitumicznych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 41 609,00 zł słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych i zero groszy Wadium może być wniesione w następujących formach:- pieniądzu, przelewem na rachu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information