Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 o kaloryczności powyżej 6MJ/kg w ilości do 1500 Mg

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438381)

Client
Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bukowcu
State
dolnośląskie
Address
58533 Mysłakowice, Bukowiec, ul. Robotnicz 6
Phone
75 71 31 271
Fax
75 71 31 271
Created
2019-01-11

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bukowcu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bukowcu Bukowiec, ul. Robotnicz 6 58533 Mysłakowice dolnośląskie tel. 75 71 31 271 fax. 75 71 31 271 REGON 2231301200000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 o kaloryczności powyżej 6MJ/kg w ilości do 1500 Mg

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie:- 19 12 12 - przekazywane odpady 191212 stanowią frakcję nadsitową > 80mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz z przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie do 1500 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenuKarkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 17.00. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji Instalacji. Załadunek odpadów jest po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten stanowić będzie wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów. Zamawiający będzie wystawiał karty przekazania odpadu dla odpadów odebranych w danym miesiącu, na podstawie bilansu ważeń odebranych odpadów, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system wagowy w Zakładzie. Karty przekazania odpadu wystawiane będą w 3 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz po 2 egzemplarze dla Wykonawcy.Wykonawca zobowiązany jest po każdym miesiącu wykonywania usługi przedstawiać Zamawiającemu pisemne oświadczenie o sposobie ich zagospodarowania ze wskazaniem procesu odzysku wyszczególnionego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Wykonawca musi wskazać w ofercie instalację, w której odebrane odpady będą poddawane procesowi odzysku. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Wszelkie koszty związane z przyjazdem na miejsce realizacji zamówienia koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez prawa ich zwrotu od Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90512000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information