Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały w Radzionkowie – Etap III

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438377)

Client
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
State
śląskie
Address
43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8
Phone
338 178 441
Fax
338 179 793
Created
2019-01-11

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku ul. Plażowa 8 43-370 Szczyrk śląskie tel. 338 178 441 fax. 338 179 793 REGON ---

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały w Radzionkowie – Etap III

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa (trzeciego odcinka) drogi łączącej ul. Długą z ul. Ks. Knosały w Radzionkowie (tzw. "obwodnica zachodnia") na długości 550 mb (na odcinku od km 0+550), oraz przebudowa ul. Długiej (0+100) i ul. Unii Europejskiej (0+162) wraz z budową chodnika i drogi rowerowej, zatok autobusowych (2 sztuki) oświetlenia ulicznego oraz ronda (ul. Długiej i ul. Unii Europejskiej). Długość budowanego odcina drogi wynosi 550 m., a przebudowywanego 262 m (łącznie 812 m). Należy również wykonać oznakowanie poziome, pionowe wraz z elementami bezpieczeństwa. Obecnie teren, na którym budowana będzie nowa droga - stanowią łąki, pola uprawne oraz istniejące zalesienie. Planowana do budowy droga położona jest w zachodniej części Gminy Radzionków, na granicy administracyjnej trzech miast: Radzionków – Tarnowskie Góry – Bytom. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze Natura 2000 – PLH240003 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie. Projektowana droga nie wpłynie negatywnie na środowisko. Wszelkie prace związane z wycinką zieleni należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego oraz poza okresem rozrodczym nietoperzy, tj. od maja do sierpnia. Odcinkowo, w przypadkach wynikających z technologii prowadzonych prac, dopuszcza się wycinkę również w okresie lęgowym ptaków, pod warunkiem zapewnienia nadzoru ornitologicznego. W okresie lęgowym, w miarę postępu prac budowlanych, konieczne są regularne kontrole ornitologiczne terenu. Drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia należy skontrolować w zakresie zasiedlania ich przez chronione gatunki roślin, grzybów, porostów i zwierząt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ - projekt budowlano-wykonawczy tj.: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, przy wycenie robót należy uwzględnić wszystkie prace w nim ujęte, również te, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wykazane pozycje, których nie zawiera przedmiar robót, to do obowiązku Wykonawcy należy ich uwzględnienie w kalkulowaniu ceny. Zamawiający dopuszcza, aby po wcześniejszym uzgodnieniu, ziemia z wykopów była składowana na działce wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiału z wykopu na podbudowę (po wcześniejszym wykonaniu badań materiału). Zamawiający sugeruje, aby Wykonawcy odbyli wizję lokalną w celu potwierdzenia istniejącego stanu oraz informacji zawartych w dokumentacji projektowej, a także uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45230000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 125 000,00 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information