Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad. 3 - etap II"

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438373)

Client
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
State
podkarpackie
Address
35064 Rzeszów, Rynek 1
Phone
178 754 636
Fax
178 754 634
Created
2019-01-11

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Rynek 1 35064 Rzeszów podkarpackie tel. 178 754 636 fax. 178 754 634 REGON 65061400000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad. 3 - etap II"

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad. 3 – etap II”. Przedmiot zamówienia obejmuje : 1. roboty budowlane w ramach zadnia pn.: „Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad. 3 – etap II”. Planowana inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynków mieszkalnych nr 15, 16, 17, w zakresie średnic fi 400-200 i długości ok 250 m, tj. odcinki : • 29D-63D-62D-61D-60D-59D-58D-57D-56D-54D-53D-51D-49D-48D-47D-46D-45D-44D-43D-42D-41D-40D o długości ok 210 m, średnica fi 400, 315, • 40D–39D-38D-37D-36D-35D-PKŚ2 o długości ok 40 m, średnica fi 315, 200, 2. wykonanie uzbrojenia kanalizacji deszczowej, tj. studzienki rewizyjne, betonowe o średnicy fi 1200 mm, oraz wpust ściekowy betonowy fi 500 mm, 3. wykonanie zabezpieczenia elementów infrastruktury podziemnej, 4. kanalizacja będzie wykonana w rejonie terenów zielonych w terenach utwardzonych i w drogach. Po zakończeniu planowanych robót teren należy uporządkować i przywrócić do stanu początkowego. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - zapewnienie obsługi geodezyjnej, - opracowanie oraz uzgodnienie we własnym zakresie „projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót, - uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz ponoszenia kosztów z tego tytułu, - uzyskanie zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ponoszenia kosztów z tego tytułu do dnia odbioru przedmiotu umowy, - roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, - na czas budowy należy zabezpieczyć teren robót, a po skończonej budowie należy przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności, Przedmiot zamówienia obejmuje zakres przedstawiony w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, STWiORB oraz we wzorze umowy. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, w celu przybliżenia technologii wykonania robót i należy go rozpatrywać z całością dokumentacji projektowej. Przedmiar robót nie stanowi samodzielnej podstawy do wyceny, ponieważ wskazane w przedmiarze wielkości robót budowlanych są orientacyjne, i mają poinformować Wykonawcę wyłącznie o charakterze i przybliżonej wielkości zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa (w tym projekt budowlany i projekty wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych), 2) Przedmiar robót (jako materiał pomocniczy), 3) wzór umowy wraz z załącznikami - stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji /(dostępne w oddzielnych plikach).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45230000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł na zasadach określonych w SIWZ

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information