Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2019 roku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438369)

Client
Gmina Września
State
wielkopolskie
Address
62300 Września, ul. Ratuszowa 1
Phone
061 4360880 w. 146
Fax
614 362 500
Created
2019-01-11

Gmina Września

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62300 Września wielkopolskie tel. 061 4360880 w. 146 fax. 614 362 500 REGON 52660100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2019 roku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia objęte są roboty w zakresie mechanicznego, doraźnego czyszczenia, udrażniania sieci i konserwacji oraz usuwania awarii na sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Września w 2019 roku: Część 1 - bieżące czyszczenie i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej, Część 2 - usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej 2. Zakres zamówienia: 1) konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do ulicznej kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Września, 2) przeglądu i oczyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz wywozu osadu na składowisko odpadów komunalnych, 3) przeglądu i oczyszczania acodrainów chodnikowych, 4) czynności naprawczych na ulicznej sieci kanalizacji deszczowej, 5) czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz wywozu osadu na składowisko odpadów komunalnych - zakres zadania obejmuje doraźne czyszczenie kanałów deszczowych o średnicach: DN200 mm, DN300 mm, DN400 mm, DN500 mm, DN600 mm i większe, 6) czyszczenia studni chłonnych z osadu wraz z odpompowaniem wody oraz wywozu osadu na składowisko odpadów komunalnych, 7) regulacji włazów studni kanalizacji deszczowej, 8) wymiany włazów kanalizacji deszczowej, 9) uzupełniania włazów kanalizacji deszczowej, 10) uzupełniania pokryw od włazów kanalizacji deszczowej, 11) regulacji poziomu kratek na wpustach, 12) wymiany kratek na wpustach, 13) uzupełniania brakujących (rusztów) od kratek na wpustach, 14) uszczelnianie punktowe kanalizacji, 15) inspekcji kanalizacji deszczowej w obecności Zamawiającego przy użyciu kamery telewizyjnej, z której Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport i szczegółowe informacje dotyczące stanu kanalizacji deszczowej oraz zalecenia dotyczące poprawy jej stanu technicznego, miejsc w których istnieje koniecznych podjęcia działań związanych z remontem, przebudową, itp. 16) eksploatacji urządzeń oczyszczających wody opadowe w dobrym stanie technicznym (czyszczenie): a) wylot nr A o średnicy ø 300mm z urządzeniem podczyszczającym: osadnik żelbetowy ø 1200mm i V=1,3m3 zlokalizowany w ul. Parkowej, prawostronny, rzędna dna wylotu 99,80 m npm, rzędna dna osadnika 98,68m, osadnik wyposażony w deflektor, przykrycie żelbetowe włazem żeliwnym ø 600mm, zabezpieczony kratą stalową uchylną, ubezpieczenie wokół wylotu narzutem kamiennym na betonie pow. 4m2, b) wylot nr 2 – lewostronny w km 30+894 rzeki Wrześnicy, z urządzeniem podczyszczającym, studnia betonowa ø 1200mm i V=1,0m3, rzędna dna wylotu prefabrykowanego 99,27 m npm, rzędna dna osadnika 98,37m, osadnik wyposażony w deflektor, wylot zabezpieczony kratą stalową uchylną, c) wylot nr 3 – prawostronny w km 30+818 rzeki Wrześnicy, o średnicy ø 400mm, rzędna dna wylotu prefabrykowanego 100,00m npm dostosowany do: • rzędnej lustra wody na rzece (24.02.2009r.), która wynosiła 99,61 m, • rzędnej dna istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej ø 400mm – 101,00 m npm, w który wbudowane zostały urządzenia podczyszczające. Wylot prefabrykowany zakończono krata uchylną, ubezpieczenie wokół wylotu narzutem kamiennym na betonie pow. 6m2, Urządzenia podczyszczające wykonane w formie osadnika wirowego typu V2B1-3-15 / OWIR / oraz komory do zatrzymania zawiesin pływających z układem lamelowym. 17) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac na składowisko odpadów komunalnych, 18) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, jako załącznik do faktury karty przekazania w/w odpadów firmie posiadającej aktualną koncesję na transport tego typu odpadów, 19) Wykonawca każdorazowo po zakończeniu czyszczenia wpustów i przykanalików, dołączy do faktury karty przekazania odpadów na składowisko odpadów komunalnych, 20) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem odpadów na składowisku pochodzących z czyszczenia wpustów, studni chłonnych, separatorów, kolektorów kanalizacyjnych (wjazd na składowisko + opłata za korzystanie ze środowiska). Wyżej wymienione koszty należy uwzględnić przy kalkulacji ceny jednostkowej. 21) zakres robót będzie wynikał z bieżących potrzeb, prace będą wykonywane w uzgodnieniu z Referatem Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy Września oraz po pisemnej akceptacji zakresu prac przez Zamawiającego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90470000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Część 1 - 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), Część 2 - 1.500 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information