Rozbudowa wystawy stałej rezerwatu archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3431001)

Client
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
State
wielkopolskie
Address
61781 Poznań, ul. Wodna 27
Phone
618 528 251
Fax
618 525 306
www
http://www.muzarp.poznan.pl
E-Mail
sniady@man.poznan.pl
Created
2018-12-06

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu ul. Wodna 27 61781 Poznań wielkopolskie tel. 618 528 251 fax. 618 525 306 REGON 65497700000 http://www.muzarp.poznan.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa wystawy stałej rezerwatu archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wystawy stałej w Muzeum Genius Loci, zgodnie z projektem wykonawczym. W zakres zadania wchodzi: a) dostawa urządzeń audiowizualnych i komputerowych (projekcja, nagłośnienie, sterowanie), b) ułożenie niezbędnego okablowania zasilającego, sygnałowego i sterującego, montaż urządzeń w obiekcie, c) rozbudowa i modyfikacja istniejącego oprogramowania systemu centralnego sterowania, d) wykonanie gabloty i obudów hologramów, e) zagospodarowanie placyku przy Rezerwacie, obejmujące wykonanie placyku, zewnętrznej makiety grodu poznańskiego i ławek, f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, g) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w wymiarze co najmniej 3x3godz. Wszystkie urządzenia i elementy dostarczone w ramach wykonywania zamówienia muszą być fabrycznie nowe, z produkcji seryjnej, pochodzić z kanałów oficjalnej dystrybucji z przeznaczeniem dla użytkowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wszelkie warunki dopuszczenia do obrotu określone przepisami prawa dla tego rodzaju urządzeń. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy w terminie i w sposób przewidziany w umowie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, właściwymi normami i przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie osób i mienia w zakresie czynności zabezpieczenia technicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 tej ustawy. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany udzielić gwarancji jakości: a) na wykonane prace i materiały użyte do wykonania przedmiotu Umowy – na okres 60 miesięcy, b) na dostarczone i zainstalowane urządzenia, w tym system projekcji wielkoekranowej oraz elementy eksploatacyjne (lampy, filtry itp.) – na okres 60 miesięcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 32320000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy zł 00/100). Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostały opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information