Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Otwieramy się na świat- nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz”.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430997)

Client
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Dobrczu
State
kujawsko-pomorskie
Address
86-022 Dobrcz, Długa 54
Phone
(52)3648046
Fax
(52)3648027
E-Mail
zapo@dobrcz.pl
Created
2018-12-06

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Dobrczu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Dobrczu Długa 54 86-022 Dobrcz kujawsko-pomorskie tel. (52)3648046 fax. (52)3648027 REGON 366218847

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Otwieramy się na świat- nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz”.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Otwieramy się na świat- nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa - Innowacyjna edukacja, Działanie - 10.01 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie - 10.01.02 Kształcenie ogólne w ramach ZIT z Europejskiego Funduszu Społecznego, do sześciu szkół podstawowych na terenie Gminy Dobrcz. 2. Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 3. Szczegółowy opis zamówienia, zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych, ich specyfikacje techniczną oraz miejsce dostawy został zawarty w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wymienione w opisie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich. 4. Przyjęte opisy i typy pomocy dydaktycznych (wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie pomocy dydaktycznych równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to (wzorzec ten) ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu, każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). Wskazane w SIWZ nazwy własne, symbole, modele, typy i itp. mają jedynie charakter wzorcowy. 5. Wykonawca udzieli na dostarczone pomoce dydaktyczne gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, liczą od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych, w którym okres gwarancji jest podany w opisie produktu. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39162100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information