Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2019 roku

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430995)

Client
Gmina Choszczno
State
zachodniopomorskie
Address
73-200 Choszczno, ul. Wolności 24 24
Phone
095 7659300
Fax
095 7659306
www
www.bip.choszczno.pl
E-Mail
zp@gmina.choszczno.pl
Created
2018-12-06

Gmina Choszczno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Choszczno ul. Wolności 24 24 73-200 Choszczno zachodniopomorskie tel. 095 7659300 fax. 095 7659306 REGON 21096702400000 www.bip.choszczno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2019 roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w 2019 roku z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. z 2004 roku, Nr 158, poz. 1657) i zaleceń lekarza weterynarii: 1. Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w roku 2019. 1) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt (psy, koty) według zaistniałej konieczności (dojazd i dowóz wyłapanych zwierząt do schroniska), 2) przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, w tym: a) wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, b) odrobaczenie zwierząt (co 6 miesięcy), c) odpchlenie zwierząt (co 6 miesięcy). 3) utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku, w tym: a) zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych, b) karmienie zwierząt, c) opieka weterynaryjna (profilaktyka i leczenie), d) kastracja oraz sterylizacja zwierząt, e) wydawanie zwierząt dla osób chętnych do ich adopcji, oraz informowanie Gminy o miejscu ich przekazania, f) usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności, g) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru do bazy danych, h) przekazywanie w formie elektronicznej zdjęć nowo wyłapanych zwierząt raz w miesiacu wraz ze specyfikacją do faktury, h) prowadzenie ewidencji przyjmowanych pod opiekę bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno, i) informowanie Zamawiającego o miejscu pobytu zwierząt, j) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 2. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt z terenu gminy Choszczno (20 szt. rocznie). 3. Wykonawca realizując usługę będzie informował Zamawiającego o przyjęciu zwierzęcia do schroniska, terminach wykonania zabiegu sterylizacji bądź kastracji, terminie zachipowania, zgonach naturalnych, uśpieniach oraz przyczynach jego zdjęcia z ewidencji w sprawozdaniach miesięcznych dołączanych do faktury. 4. Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktur - ryczałtowo. 5. Wykonawca zapewni całodobowy kontakt telefoniczny. 7. W przypadku konieczności przetransportowania zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Choszcznie do innego schroniska prowadzonego przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu, Wykonawca zapewni transport tych zwierząt w ramach kosztów wykonania umowy. 8. Zamawiający szacuje, że średni szacunkowy stan bezdomnych zwierząt w miesiącu będzie wynosił 57 szt., co daje rocznie 20 805 sztuk zwierząt. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych (jeżeli przy realizacji przedmiotu umowy wejdzie w ich posiadanie w poniższy sposób): - przetwarzania ich ze szczególną starannością, jedynie w celach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, - zabezpieczania ich w sposób zgodny z prawem przed dostępem osób nieuprawnionych, - przestrzegania odpowiednich zapisów ustawy 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922); 10. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - przyjmowanie zwierząt do schroniska, - prowadzenie ewidencji zwierząt - prowadzenie ewidencji zawartych umów adopcyjnych, - całodobowy nadzór i opieka nad zwierzętami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85210000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information