Świadczenie usług, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu medycyny pracy nad pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oraz wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w ustawie - Prawo o szkolnictwie

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430992)

Client
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
State
dolnośląskie
Address
50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura 1
Phone
71 7841174
Fax
71 7840045
Created
2018-12-06

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wybrzeże L.Pasteura 1 50-367 Wrocław dolnośląskie tel. 71 7841174 fax. 71 7840045 REGON 000288981

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu medycyny pracy nad pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oraz wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w ustawie - Prawo o szkolnictwie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu medycyny pracy nad pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), zwanym dalej „KP”, i w ustawie z dnia 20. 07. 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce”, w okresie obowiązywania umowy. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwie) części osobno oceniane: Część A – Usługi, z których część świadczona ma być w odległości (w linii prostej) nie większej niż 2,0 km od siedziby głównej Zamawiającego przy Wybrzeżu L. Pasteura 1 we Wrocławiu, Część B – Usługi, z których część świadczona ma być w odległości (w linii prostej) nie większej niż 2,0 km od siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione w Załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26. 02. 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (ogłoszonej w Dz. Urz. UE L 94 z 28. 03. 2014 r.), a wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000,00 EUR. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników – wstępnych, okresowych, kontrolnych i sanitarno-epidemiologicznych, wraz z założeniem „Książeczki zdrowia”, przewidzianych w KP; 2) Wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy; 3) Przeprowadzanie badań lekarskich w celu orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia i określanie czasu potrzebnego na przeprowadzenie zalecanego leczenia, wydanie orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia, zgodnie z art. 131 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce; 4) Przeprowadzanie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych niezbędnych do celów przewidzianych w KP oraz badań psychologicznych kierowców kat. A, B, C, D, T, E, wraz z wydaniem orzeczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jedn. - Dz. U. z 2017 r., poz. 250, z późn. zm.); 5) Udział lekarza medycyny pracy w działaniach zakładowej komisji BHP polegającej na rozpoznaniu i ocenie czynników występujących w środowisku pracy powołanej w trybie określonym w art. 23712 KP; 6) Wykonywanie szczepień ochronnych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 151, z późn. zm.); 7) Monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych, ocena możliwości wykonania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy; 8) Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, w szczególności w celu ustalenia przyczyn chorób zawodowych; 9) Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej; 10) Inicjowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia pracowników oraz udzielanie pomocy w ich realizacji; 11) Gromadzenie i przechowywanie informacji o stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką lekarską. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej, dotyczącej imiennych kartotek osób objętych opieką. 4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do Siwz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85000000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information