Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Łochów

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430990)

Client
Gmina Łochów
State
mazowieckie
Address
07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 75
Phone
25 6437800
Fax
25 6437880
www
www.gminalochow.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@gminalochow.pl
Created
2018-12-06

Gmina Łochów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Łochów Al. Pokoju 75 75 07-130 Łochów mazowieckie tel. 25 6437800 fax. 25 6437880 REGON 71158209000000 www.gminalochow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Łochów

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości na terenie miasta i gminy Łochów. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa. 4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel oraz nadzór nad realizacją usługi. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z doświadczeniem, wiedzą oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zmówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. 2) Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób pozostaje w gestii Wykonawcy. 3) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę uregulowane zostały we wzorze umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90610000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information