Świadczenie usług ubezpieczenia – 6 Zadań

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430985)

Client
Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
State
mazowieckie
Address
05120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
Phone
022 774 20 31 w. 4064
Fax
022 784 49 81
E-Mail
zamowienia@um.legionowo.pl
Created
2018-12-06

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05120 Legionowo mazowieckie tel. 022 774 20 31 w. 4064 fax. 022 784 49 81 REGON 52483200000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług ubezpieczenia – 6 Zadań

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: ZADANIE 1: Świadczenie usług ubezpieczenia mienia na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo 1. Zakres ubezpieczeń obejmuje: 1) Gmina Miejska Legionowo – Urząd Miasta Legionowo: a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 2) Ochotnicza Straż Pożarna: a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 2. Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy stanowiący załącznik nr 22 do SIWZ wraz z dodatkami. ZADANIE 2: Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 4. Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy stanowiący załącznik nr 23 do SIWZ wraz z dodatkami. ZADANIE 3: Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej 5. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 6. Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy stanowiący załącznik nr 24 do SIWZ. ZADANIE 4: Świadczenie usług ubezpieczenia NNW oraz podróży zagranicznych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo 7. Zakres ubezpieczeń obejmuje: 1) ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego, 2) ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników szkoleń oraz wyjazdów samorządowych polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, 3) ubezpieczenie Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, OC, Assistance, Bagażu w podróżach zagranicznych, 4) ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników imprez masowych i niemasowych polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego. 8. Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy stanowiący załącznik nr 25 do SIWZ wraz z dodatkami. ZADANIE 5: Świadczenie usług ubezpieczenia NNW na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej 9. Zakres ubezpieczeń obejmuje: 1) ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej w związku z udziałem w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. 2) ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. 10. Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy stanowiący załącznik nr 26 do SIWZ. ZADANIE 6: Świadczenie usług ubezpieczenia łodzi motorowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej 11. Zakres ubezpieczenia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie łodzi motorowej. 12. Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy stanowiący załącznik nr 27 do SIWZ. 13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia bierze udział biegły - broker ubezpieczeniowy REMA Broker Sp. z o. o. 14. Jeżeli wybrany Wykonawca zamówienia prowadzi działalność ubezpieczeniową w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty składek wynikających z ujemnego wyniku TUW. 15. Zamawiający nie określa w § 27 SIWZ wymagania (zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) zatrudnienia przez wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information