Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430983)

Client
Gmina Sanniki
State
mazowieckie
Address
09-540 Sanniki, ul. Warszawska 169 169
Phone
24 277 68 51
Fax
24 277 68 51, 277 78 15
www
www.sanniki.bip.org.pl
E-Mail
honoratakazmierczak@interia.pl
Created
2018-12-06

Gmina Sanniki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sanniki ul. Warszawska 169 169 09-540 Sanniki mazowieckie tel. 24 277 68 51 fax. 24 277 68 51, 277 78 15 REGON 61101591600000 www.sanniki.bip.org.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki. 2. Przedmiot zamówienia określa Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę Gminy w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących poniższe czynności w zakresie realizacji zamówienia:  kierowanie pojazdami, przy pomocy których realizowana jest usługa odbioru odpadów z nieruchomości lub przewozu odpadów z PSZOKa,  załadunek odpadów komunalnych. 5. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 917 ze zm.). 6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4 czynności. 7. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1000) - tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, imion i nazwisk pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1000). 9. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę bądź podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zamawiającemu przysługują kary umowne określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 10. Wykonawca zobowiązany jest informować osoby fizyczne, których dane przetwarza o obowiązkach wynikających z art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90511000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information