ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA ORZESZE NA ROK 2019

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430980)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
State
śląskie
Address
43-180 Orzesze, Rynek 2
Phone
32 22 15 520
Fax
32 32 60 736
www
http://www.jo.orzesze.bip.gmina.pl/
E-Mail
mops@orzesze.pl
Created
2018-12-06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 2 43-180 Orzesze śląskie tel. 32 22 15 520 fax. 32 32 60 736 REGON 003457237 http://www.jo.orzesze.bip.gmina.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA ORZESZE NA ROK 2019

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1). Świadczenie usług opiekuńczych obejmujących w zależności od potrzeb pomoc w podstawowych czynnościach dnia codziennego. Szacunkowa ilość godzin wykonywanych usług w okresie trwania umowy 7970 2). Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia: pielęgnacja, rehabilitacja i pomoc mieszkaniowa. Szacunkowa ilość godzin wykonywanych usług w okresie trwania umowy 5500 3). Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacja, rehabilitacja, pomoc mieszkaniowa oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć. Szacunkowa ilość godzin wykonywanych usług w okresie trwania umowy 2650 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości godzin zgodnie z występującym zapotrzebowaniem określonym w pozycji 1, 2 i 3, tak by wartość umowy nie przekroczyła wartości oferty. Szczegółowy zakres usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa załącznik nr 1 do SIWZ Wykonywanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będzie się odbywało na podstawie zlecenia wystawionego przez Zamawiającego zawierającego: imię i nazwisko podopiecznego, adres zamieszkania, okres na jaki przyznano usługi, wymiar przyznanych usług, zakres przyznanych usług zgodne z decyzją administracyjną przyznającą świadczenie. Ze względu na dobro i potrzeby osób, na rzecz których świadczone są usługi w wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość ustnego (np. telefonicznego) i pisemnego (np. faksm, e-mailem) poinformowania Wykonawcy o terminie rozpoczęcia lub przerwania realizacji usługi. Każde tego typu zdarzenie wymagać będzie sporządzenia stosownej dokumentacji w formie pisemnej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85312100-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information