ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI O KODACH: 20 01 08 ORAZ 20 02 01

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430979)

Client
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
State
śląskie
Address
43-300 Bielsko-Biała, Krakowska 315
Phone
+48338297590
E-Mail
poczta@zgo.bielsko.pl
Created
2018-12-06

Zakład Gospodarki Odpadami S.A.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Krakowska 315 43-300 Bielsko-Biała śląskie tel. +48338297590 REGON 072321490

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI O KODACH: 20 01 08 ORAZ 20 02 01

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie nadwyżki odpadów o kodzie 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji) oraz o kodzie 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji). W zakresie przedmiotu zamówienia jest także odzysk tych odpadów w procesie R3 - biologiczne przekształcanie odpadów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Szacunkowa ilość odpadów biodegradowalnych jw., która może zostać przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy tj. od dnia podpisania umowy - do 31 grudnia 2019 roku przyjęto na poziomie 3.000 Mg.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach sp

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information