„Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w 2019 r.”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430972)

Client
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
State
wielkopolskie
Address
64500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26
Phone
612 927 501
Fax
612 920 072
Created
2018-12-06

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26 64500 Szamotuły wielkopolskie tel. 612 927 501 fax. 612 920 072 REGON 52657000000

I.2) Type of contracting: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w 2019 r.”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do świadczenia usługi w sposób ciągły i regularny, gwarantujący pasażerom dojazd w wyznaczonym przez rozkłady jazdy w czasie (załącznik 2 do umowy, nr 10 do SIWZ), a także sprzedaży biletów za przejazdy pasażerów. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem zamówienia z należytą starannością, przestrzegając przy tym obowiązujących przepisów. Wszystkie przewozy muszą być wykonywane przez Wykonawcę punktualnie, zgodnie z rozkładem jazdy. 3. W czasie trwania realizacji zamówienia musi być zapewniona stała obsługa przewozów pasażerów, także w przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń losowych. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia w tych sytuacjach pojazdu zastępczego w niezwłocznym czasie. W przypadku niepodstawienia pojazdu zastępczego i konieczności wynajęcia pojazdu przez Gminę, Wykonawca zostanie obciążony pełnymi kosztami wynajęcia pojazdu. W/w koszty zostaną potrącone z faktury Wykonawcy za wykonane usługi przewozowe. 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub spóźnienie przewozu wskutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 5. Wykonawca musi posiadać zainstalowaną w autobusie kasę fiskalną i ewidencjonować sprzedaż biletów. 6. Wykonawca zapewni sprzedaż biletów przez kierowców pojazdów, w taki sposób, aby kierowca pojazdu zawsze dysponował biletami w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości sprzedaży. Niesprzedawanie biletów pasażerom oraz pobieranie pieniędzy od pasażerów bez wydawania biletu jest zabronione, a w przypadku stwierdzenia takiego faktu, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę w wysokości określonej we wzorze umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontroli posiadania biletów przez pasażerów. 7. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przewozów przy pomocy własnych pracowników lub służb specjalistycznych. 8. Usługa ma być świadczona autobusami przystosowanymi do przewozu osób i dopuszczonymi do ruchu, zgodnie z prawem polskim. 9. Autobusy, którymi usługa przewozu będzie świadczona muszą być na bieżąco utrzymywane w czystości wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. 10. Pojazdy skierowane do obsługi przewozów muszą być sprawne technicznie. Niedopuszczalne jest przedostawanie się do wnętrza pojazdu spalin i innych nieprzyjemnych zapachów pochodzących od pracującego silnika lub innych podzespołów pojazdu. 11. Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać o zauważonych przez kierowcę dewastacjach infrastruktury przystankowej. 12. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będą wpływy ze sprzedaży biletów normalnych i ulgowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do jednostronnego całkowitego lub częściowego zniesienia opłaty za przejazdy (bilety) komunikacją miejską w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 13. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach ulgowych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) oraz innych uprawnień ustawowych wynikających z odrębnych przepisów, tj. a) ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.); b) ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 648 z późn. zm.); c) ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.); d) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.); e) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.); f) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1203). 14. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do ustanowienia ulg handlowych, przy czym ulgi te nie będą refundowane przez Zamawiającego. 1) Osobami uprawnionymi do bezpłatnych przejazdów są:  dzieci w wieku do 4 lat (pod warunkiem, że nie zajmują samodzielnie siedzenia),  osoby powyżej 70 roku życia za okazaniem dowodu tożsamości,  inwalidzi wojenni zaliczani do I grupy inwalidzkiej,  osoby posiadające kartę dużej rodziny,  uprawnieni funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej w czasie akcji. 2) Osobami uprawnionymi do ulgowych biletów są:  dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,  dzieci i młodzież w okresie nauki, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,  studenci do 26 roku życia,  osoby niewidome, kombatanci, emeryci, renciści, inwalidzi wojenni nie zaliczani do I grupy inwalidzkiej, osoby niesamodzielne, osoby uprawnione na podstawie odrębnych aktów prawnych. Uwaga: Gmina Szamotuły nie rekompensuje:  przewoźnikowi wartości ulgi w cenie biletów ulgowych;  przewoźnikowi straty na przewozie pasażerów z biletami bezpłatnymi. Na dzień dzisiejszy ceny biletów nie mogą być wyższe niż 2,50zł/1,50zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo całkowitego zniesienia opłat za przejazdy komunikacją miejską w trakcie wykonywania zamówienia, co nie upoważnia Wykonawcy do żądania zmiany wynagrodzenia za wykonywanie świadczonych usług. 15. Wymagania dotyczące pojazdów: Pojazdy winny spełniać wymogi określone w § 21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 951 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia autobusów w aktualne informacje:  regulamin przewozu osób,  obowiązujący cennik opłat,  wykaz obowiązujących ulg i zwolnień z opłat za przejazdy,  schemat sieci komunikacyjnej,  inne informacje i obwieszczenia dotyczące realizacji usług przewozu regularnego osób. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć słupki przystankowe w tabliczki rozkładowe. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania, drukowania, uzupełniania brakujących przystankowych rozkładów jazdy. Zamawiający zastrzega możliwość zakazu umieszczania reklam na pojazdach obsługujących komunikację miejską. Wykonawca zobowiązany jest do oklejenia autobusu napisem: „KOMUNIKACJA MIEJSKA MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY” z boku jak i z przodu pojazdu w sposób umożliwiający jego identyfikację przez pasażerów. Forma przytwierdzenia napisu – dowolna (np.: naklejka, mata magnetyczna, wyświetlacze autobusowe) W przypadku wprowadzenia czasowych zmian w komunikacji wykonawca zobowiązany jest do wywieszenia stosownych informacji na przystankach oraz umieszczenie komunikatu na własnej stronie internetowej (jeżeli posiada) oraz stronie Zamawiającego. Linia 1: Ilość osób średnio przewożonych dziennie – ok. 10 (+/- 10%) osób Linia 2: Ilość osób średnio przewożonych dziennie – ok. 115 (+/- 10%) osób Linia 3: Ilość osób średnio przewożonych dziennie – ok. 20 (+/- 10%) osób W ciągu ostatniego roku sprzedano następujące bilety: 1. Bilety za 2,5 zł- ca 8300 sztuk; 2. Bilety za 1,5 zł ca 17600 sztuk 3. Bilety darmowe ca 25000 sztuk. Łącznie przewiezionych osób ca 51000.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66112000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information