Remont instalacji BMS i sieci przemysłowej w ob.nr 1 wraz z podniesieniem licencji i oprogramowania do wizualizacji i sterowania WONDERWARE PLATFORMA SYSTEMOWA

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430970)

Client
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5
Phone
+48226554000
Fax
+48226433997
Created
2018-12-06

Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Metro Warszawskie Sp. z o.o. ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa mazowieckie tel. +48226554000 fax. +48226433997 REGON 015314592

I.2) Type of contracting: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont instalacji BMS i sieci przemysłowej w ob.nr 1 wraz z podniesieniem licencji i oprogramowania do wizualizacji i sterowania WONDERWARE PLATFORMA SYSTEMOWA

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1 Przedmiotem Zamówienia jest remont instalacji BMS i sieci przemysłowej w ob.nr 1 wraz z podniesieniem licencji oprogramowania dla wizualizacji i sterowania WONDERWARE PLATFORMA SYSTEMOWA Zakres Umowy został podzielony na dwa etapy i obejmuje : a) Etap 1 –wykonanie dokumentacji projektowej, zakup i dostawa licencji oprogramowania Wonderware Platforma Systemowa; b) Etap 2 – zakup i dostawa komputerów do wizualizacji Platforma Systemowa , licencji oprogramowania systemów operacyjnych, instalacja oprogramowania zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym, wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3.2 Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia, został określony w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP i będący jej integralną częścią. 3.3 Warunki wykonania Przedmiotu Zamówienia opisane zostały w pkt 3 Specyfikacji Technicznej 3.4 Wymagania odnośnie Przedmiotu Zamówienia opisane zostały w pkt 4 Specyfikacji Technicznej 3.5 Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z: a) Specyfikacją Techniczną (zał. nr 1 do SIWP), b) Wzorem Umowy (zał. nr 7 do SIWP), c) Aktualnym stanem wiedzy technicznej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 72710000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 7.1 Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości 4 200,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dwieście złotych 00/100), 7.2 Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które przed upływem

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information