Sukcesywne wykonywanie usług medycznych w zakresie przeprowadzania badań medycyny pracy w roku 2019 dla kadry oraz pracowników cywilnych 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz dla jednostek i pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430965)

Client
41 Baza Lotnictwa Szkolnego
State
lubelskie
Address
08521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5
Phone
81 551 75 25
Fax
81 551 95 36
E-Mail
przetargi.41blsz@wp.pl
Created
2018-12-06

41 Baza Lotnictwa Szkolnego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego ul. Brygady Pościgowej 5 08521 Dęblin lubelskie tel. 81 551 75 25 fax. 81 551 95 36 REGON 6145692000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywne wykonywanie usług medycznych w zakresie przeprowadzania badań medycyny pracy w roku 2019 dla kadry oraz pracowników cywilnych 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz dla jednostek i pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: . Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usług medycznych w zakresie przeprowadzania badań medycyny pracy w roku 2019 dla kadry oraz pracowników cywilnych 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz dla jednostek i pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej, w załączniku Nr 1 tj. formularzu ofertowym, załączniku Nr 5. tj. ogólnych warunkach umowy oraz załączniku Nr 6 tj. szczegółowym opisie przedmiot zamówienia. 3. Usługi medyczne obejmują wykonywanie: 1) Badań diagnostycznych. 2) Badań laboratoryjnych. 3) Konsultacji specjalistycznych: a) neurologicznych, b) dermatologicznych, c) psychologicznych, d) okulistycznych, e) laryngologicznych, f) psychiatrycznych, g) kardiologicznych, h) badań psychologicznych (psychotechnicznych) dla kierowcy wraz z wydaniem orzeczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z dnia 16.07.2014 roku, poz. 937), wykonywanych przez psychologa uprawnionego do badań w zakresie psychologii transportu, zarejestrowanego w ewidencji psychologów, prowadzonej przez Marszałka Województwa. i) badań lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z dnia 14.02.2017 roku, poz. 250 tekst jednolity) dla pracownika na stanowisku kierowca przez lekarza (zarejestrowanego w ewidencji uprawnionych lekarzy, prowadzonej przez Marszałka Województwa) uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców, j) końcowych badań lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia (Kodeks Pracy Dz.U. z dnia 16.05.2018 roku, poz. 917 tekst jednolity) dla pracownika na stanowisku kierowca przez lekarza (zarejestrowanego w ewidencji uprawnionych lekarzy, prowadzonej przez Marszałka Województwa) uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców. k) badań lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I i II (stopnia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. z dnia 30.12.2015 roku, poz. 2323). l) badań psychologicznych wraz z wydaniem orzeczenia osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I i II (stopnia) przez psychologa posiadającego uprawnienia do orzekania pracowników ochrony fizycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. z dnia 30.12.2015 roku, poz. 2323) m) badań psychologicznych dla operatorów wózków widłowych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z dnia 19.12.2016 roku, poz. 2067 tekst jednolity), ustawą z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks Pracy (Dz.U. z dnia 16.05.2018 roku, poz. 917 tekst jednolity) oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z dnia 15.06.2018 roku, poz. 1155 tekst jednolity), n) badań lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z dnia 19.12.2016 roku, poz. 2067 tekst jednolity) o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku związanym z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje, który odbył przeszkolenie w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego - pieczęć lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne z literą "J" o) konsultacji psychologicznych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku w kontakcie z materiałami wybuchowymi i amunicją. 4. Szczegółowy wykaz badań i konsultacji znajduje się w załączniku Nr 6 do SIWZ, który jednocześnie stanowi załącznik Nr 2 do ogólnych warunków umowy. Ustalenia dodatkowe: 5. Z badań i konsultacji korzystać będą pracownicy cywilni oraz kadra 41 Bazy lotnictwa Szkolnego - Jednostki Wojskowej 4929 w Dęblinie oraz jednostek i pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu na podstawie imiennych skierowań wydanych przez lekarza medycyny pracy JW 4929. 6. Usługi medyczne będą realizowane sukcesywnie w ramach potrzeb Zamawiającego. Ilość badań i konsultacji będzie kształtować się odpowiednio w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 7. Zamawiający, w związku ze swoją siedzibą oraz kierując się względami organizacyjnymi i ekonomicznymi, bezwzględnie wymaga aby usługi medyczne dla jego pracowników, były wykonywane przez Wykonawcę w granicach administracyjnych miasta Dęblin, przy zachowaniu właściwych i zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymogami i normami określającymi miejsce, warunki, wymagania personelu i sposób realizacji usług medycznych stanowiących przedmiot postępowania. 8. W przypadku wykonywania badań przez pracowników Zamawiającego poza granicami administracyjnym miasta Dęblin, organizacja dowozu i odwozu pracowników Zamawiającego pomiędzy siedzibami stron umowy oraz wszelkie koszty z tym związane, leżą po stronie Wykonawcy. 9. Pojazdy używane do realizacji dowozu i odwozu pracowników Zamawiającego pomiędzy siedzibami stron umowy winny być przeznaczone do przewozy osób, sprawne techniczne, posiadać wszelką wymaganą aktualną dokumentację techniczną i ubezpieczenia. 10. Wszystkie świadczenia medyczne, będące przedmiotem umowy będą wykonywane w siedzibie Wykonawcy (własnej lub najmowanej), za wyjątkiem badania na nosicielstwo, które jest wykonywane w Stacji Sanepidu ( materiał do badania będzie pobierany według zaleceń pracowników stacji Sanepidu). Wynik wykonanego przez Stację Sanepidu badania Wykonawca wyda osobie badanej w swojej siedzibie. 11.Wykonawca zobowiązuje się wykonać badania i konsultacje specjalistyczne (łącznie z wykonaniem niezbędnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych) w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia się pacjenta. 12.W przypadku realizacji usługi przez Wykonawcę z poza granic administracyjnych miasta Dęblin, wymagane jest wykonanie wszystkich badań i konsultacji określonych dla danego pracownika Zamawiającego w ciągu jednego dnia wraz z wydaniem wszystkich wyników badań. 13.Zamawiający bezwzględnie wymaga od Wykonawcy, żeby pracownicy Zamawiającego przy wykonywaniu badań i konsultacji byli przyjmowani poza kolejnością lub Wykonawca określił przedział czasowy do wyłącznej dyspozycji pracowników Zamawiającego. 14.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przedmiotowych usług w dni robocze od 7:00 do 18:00. 15.Wykonawca zapewni właściwą i sprawną organizację przyjęcia i realizacji usług medycznych dla pracowników Zamawiającego. 16.Personel lekarski, pielęgniarski i inny biorący udział w realizacji zamówienia musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z dnia 19.12.2016 roku, poz. 2067 tekst jednolity). 17.Świadczenia zdrowotne będą udzielane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wymogami zawartymi w: a) Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z dnia 15.06.2018 roku, poz. 1155 tekst jednolity); b) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (D.U. z dnia 19.12.2016 roku, poz. 2067 tekst jednolity); c) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z dnia 14.02.2017 roku, poz. 250 tekst jednolity); d) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z dnia 16.07.2014 roku, poz. 937); e) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. z dnia 30.12.2015 r., poz. 2323); f) Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z dnia 26.03.2018 roku, poz. 617 tekst jednolity); g) Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z dnia 16.01.2018 roku, poz. 123 tekst jednolity); h) Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z dnia 29.11.2017 roku, poz. 2200 tekst jednolity); i) Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z dnia 18.05.2017 roku, poz. 978 tekst jednolity); j) Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z dnia 19.01.2018 roku, poz. 160 tekst jednolity); k) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z dnia 08.12.2015 roku, poz. 2069); l) Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 roku, w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. U. z dnia 07.10.2010 roku, poz. 1257). 18. Usługi medyczne będą wykonywane z należytą starannością z zasadami etyki zawodowej, respektując prawa pacjenta - badanego nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy (bez przerw urlopowych, chorobowych itp.). 19. Gabinety, w których będą wykonywane usługi medyczne muszą spełniać standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z dnia 29.06.2012 roku, poz. 739). 20.Wykonawca zapewni przynajmniej jeden dzień w tygodniu, w którym będą jednocześnie dostępni lekarze trzech specjalności ( neurolog, laryngolog, okulista). 21. Końcowe badanie i wydanie orzeczenia dla pracownika na stanowisku kierowcy przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych będą realizowane jedynie w przypadku braku możliwości wykonania przez Zamawiającego takiego badania we własnej placówce służby zdrowia. 22. W przypadku kierowców (kierowców zawodowych) wymaga się badań zarówno wstępnych jak i okresowych oraz wydania orzeczenia przez lekarza posiadającego uprawnienia do orzekania kierowców tzn. lekarza posiadającego dwie pieczątki – jedną do badań profilaktycznych, drugą o treści „ Lekarz uprawniony do badań lekarskich osób kierujących pojazdami” wydaną przez Wojewodę. 23. Badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z dnia 19.12.2016 roku, poz. 2067 tekst jednolity) o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku związanym z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego będzie wykonywane przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje, który odbył przeszkolenie w jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego - pieczęć lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne z literą "J" 24.W końcowym zaświadczeniu, po konsultacji okulistycznej dla kierowcy powinien znajdować się wynik z badania mającego na celu określenie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie. 25. Zamawiający nie wymaga, aby psycholog, który będzie realizował konsultację psychologiczną był psychologiem klinicznym. 26.Badania psychologiczne (psychotechniczne) dla kierowcy wraz z wydaniem orzeczenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z dnia 16.07.2014 roku, poz. 937), będzie wykonywane przez psychologa uprawnionego do badań w zakresie psychologii transportu, zarejestrowanego w ewidencji psychologów, prowadzonej przez Marszałka Województwa. Obowiązuje cena stała w wysokości - 150 zł. 27. Badanie i wydanie orzeczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, (Dz.U. z dnia 14.02.2017 roku, poz. 250 tekst jednolity) dla pracownika na stanowisku kierowca będzie wykonywane przez lekarza (zarejestrowanego w ewidencji uprawnionych lekarzy, prowadzonej przez Marszałka Województwa) uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców. Obowiązuje stała cena w wysokości - 200 zł. 28.Badaniu licencyjnemu będą podlegać pracownicy cywilni zatrudnieni na etatach stałych w jednostkach wojskowych będących na zaopatrzeniu 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. 29. Uregulowania odnoszące się do podwykonawców: 29.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 29.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zgodnie z art. 36a. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1 do SIWZ) - części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 29.3. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców, które następują w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie wykonawca zamierza powierzyć realizację usług. 29.4.W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. 29.5.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 29.6.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 29.7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 29.8.Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 29.9. Przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 29.10.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi zlecone podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. Wraz z fakturą za zrealizowane usługi wykonawca przedłoży dokument potwierdzający rozliczenie wykonanych usług z podwykonawcą wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzającym brak roszczeń finansowych w stosunku do zamawiającego za określony rozmiar usług wykonanych przez Podwykonawcę. 29.11.Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo. Informacje o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 13 RODO): 30. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 – 521 Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,kontakt: tel. 261 517 525 e-mail: przetargi.41blsz@wp.pl, 41blsz.przetargi@ron.mil.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: na sukcesywne wykonywanie usług medycznych w zakresie przeprowadzania badań medycyny pracy w roku 2019 dla kadry oraz pracowników cywilnych 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz dla jednostek i pododdziałów będących na jej zaopatrzeniu, Nr - 48/18/N prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 30.1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO-rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego–załącznika nr 1 do SIWZ). Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta z wykonawcą po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Formalności z tym związanych dopełni osoba odpowiedzialna za realizację umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85120000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information