Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Annopol

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430962)

Client
Gmina Annopol
State
lubelskie
Address
23-235 Annopol, Rynek 1 1
Phone
15 8613063
Fax
15 8613061
E-Mail
wszymczyk@interia.pl
Created
2018-12-06

Gmina Annopol

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Annopol Rynek 1 1 23-235 Annopol lubelskie tel. 15 8613063 fax. 15 8613061 REGON 83040962000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Annopol

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości Gminy Annopol, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Annopolu oraz ich dostarczenie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Kraśniku – EKOLAND POLSKA S.A., według zasad ustalonych w uchwałach Rady Miejskiej w Annopolu: • Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Annopol, • Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: a) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), b) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), c) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), e) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz. 19) f) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), g) zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wykaz nieruchomości zamieszkałych, których dotyczy przedmiot zamówienia zostanie przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W trakcie wykonywania zamówienia liczba nieruchomości zamieszkałych może podlegać zmianom, w szczególności uzupełnieniom o kolejne nieruchomości. Zamawiający na bieżąco będzie informował o zmianach Wykonawcę, przekazując aktualną informację na temat: a. nowych nieruchomości zamieszkałych oraz b. zmian w dotychczasowych deklaracjach dotyczących sposobu prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właściciela nieruchomości. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: I. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 1. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru bezpośrednio sprzed terenu nieruchomości: 1) każdej ilości zebranych selektywnie w pojemnikach (w przypadku nieruchomości wielorodzinnych) lub w workach (w przypadku pozostałych nieruchomości) odpadów „Tworzyw sztucznych i metali”, 2) każdej ilości zebranych selektywnie w pojemnikach (w przypadku nieruchomości wielorodzinnych) lub w workach (w przypadku pozostałych nieruchomości) odpadów papieru, szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 3) każdej ilości wystawionego w dniu tzw. „wystawek” zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 4) każdej ilości pozostałych odpadów komunalnych zebranych w odpowiednich pojemnikach, Wykonawca nie jest zobowiązany do odbierania odpadów wystawionych po wynikającym z harmonogramu terminie odbioru odpadów (np., w innym dniu lub po przejeździe śmieciarki – worki i pojemniki należy udostępniać do odbioru najpóźniej do godz. 6:00 w dniu przewidzianym w harmonogramie jako dzień wywozowy). W takiej sytuacji odpady zostaną odebrane w następnym terminie przewidzianym w harmonogramie, chyba że zagraża to życiu lub zdrowiu mieszkańców – w takim przypadku Wykonawca dokona odbioru odpadów niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych i poinformuje Zamawiającego o takim przypadku, przedstawiając jednocześnie dokumentację zdjęciową. Odbiór odpadów określonych w ust 1 pkt 1- 4 powinien odbywać się zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem odbioru odpadów, z następującą częstotliwością: 1) z terenu nieruchomości położonych na terenie miasta zabudowanych zamieszkałymi domami wielorodzinnymi: a) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 2 razy w miesiącu; b) papier, szkło – 2 razy w miesiącu; c) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – 2 razy w tygodniu d) pozostałe odpady komunalne – dwa razy w tygodniu, e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - co najmniej 2 razy w roku; 2) Z terenu nieruchomości położonych na terenie miasta zabudowanych zamieszkałymi domami jednorodzinnymi: a) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 1 raz na miesiąc; b) papier, szkło – 1 raz na miesiąc, c) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – jeden raz na miesiąc, przy czym w okresie od kwietnia do października co dwa tygodnie za wyjątkiem nieruchomości, których właściciele złożyli w deklaracji informację o posiadaniu i zagospodarowaniu tych odpadów we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku, d) pozostałe odpady komunalne - jeden raz na miesiąc, przy czym w okresie od kwietnia do października co dwa tygodnie e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - co najmniej 2 razy w roku; 3) Z terenu nieruchomości położonych na terenie wsi: a) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 1 raz na miesiąc; b) papier, szkło – 1 raz na miesiąc, c) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – 1 raz na miesiąc, za wyjątkiem nieruchomości, których właściciele złożyli w deklaracji informację o posiadaniu i zagospodarowaniu tych odpadów we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku, d) pozostałe odpady komunalne - jeden raz na miesiąc, e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - co najmniej 2 razy w roku; 3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, a Wykonawca jest zobowiązany te uwagi uwzględnić, jeśli są one uzasadnione treścią niniejszej specyfikacji lub przepisów obowiązującego prawa. 4. Wykonawca, w przypadku stwierdzenia wystawienia do odbioru odpadów, wskazujących na ich pochodzenie z działalności gospodarczej lub rolniczej, nie jest zobowiązany do ich odbioru. W takim przypadku niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o takim przypadku, załączając jednocześnie dokumentację zdjęciową. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż odpad ten jest odpadem podlegającym odbiorowi w ramach niniejszego Zamówienia, Wykonawca wykona usługę odbioru w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania takiej informacji od Zamawiającego. II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). 1. Utworzenie i obsługa PSZOK nie stanowi przedmiotu zamówienia. PSZOK zostanie utworzony i będzie obsługiwany przez Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot. 2. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Annopolu ul. Szkolna. 3. Kontenery i pojemniki opróżniane będą z częstotliwością gwarantującą ich nieprzepełnienie. Częstotliwość odbioru odpadów może być uzależniona od pory roku oraz warunków atmosferycznych. 4. Przez jeden kurs rozumie się odbiór kontenera/pojemnika z PSZOK, przewóz do instalacji i odstawienie do RIPOK. 5. O konieczności odbioru odpadów Zamawiający będzie każdorazowo powiadamiał Wykonawcę na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w Umowie. Osoba/y uprawnione przez Zamawiającego do powiadamiania Wykonawcy o konieczności odbioru odpadów, zostaną wskazane w dniu podpisania Umowy. 6. Wykonawca będzie zobowiązany odebrać wskazany w zgłoszeniu kontener lub pojemnik w terminie 7 dni roboczych od dokonania zgłoszenia przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego. 7. Zgłoszenia będą dokonywane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy w godzinach od godziny 7.00 do godziny 15.00. III. ZAGOSPODAROWANIE ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Wykonawca jest zobowiązany do poddania selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych odzyskowi. Odpady, których poddanie odzyskowi nie będzie możliwe, należy unieszkodliwić. 2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym Planem gospodarki odpadami dla Województwa Lubelskiego 3. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 4. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) IV. PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBJĘTĄ ZAMÓWIENIEM 1. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Wykonawca jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań dotyczących informacji o masie: 1) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości; 2) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi; 4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 jest przekazywane burmistrzowi w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Do sprawozdania należy dołączyć kopie dowodów dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiana np. karty ewidencji odpadów bądź karty przekazania odpadów. 4. Wykonawca jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących informacji o masie: 1) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, w tym o odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 2) pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych. 5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 jest przekazywane burmistrzowi w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Do sprawozdania należy dołączyć kopie dowodów dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiana np. karty ewidencji odpadów bądź karty przekazania odpadów. 6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania wykazu właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Annopol. VI. STANDARD SANITARNY WYKONYWANIA USŁUG ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 1) porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu; 2) wyposażenia własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy oraz w identyfikatory do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia świadczenia usługi; 3) posiadania co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 4) użytkowania pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług; pojazdy te winny być we właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy; 5) odbierania i transportowania odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie z przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.); transport odpadów wielkogabarytowych, odpadów zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów może odbywać się pojazdami ciężarowymi, przystosowanymi do takiej zbiórki. Odbieranie odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych zawierających metale i tworzywa sztuczne oraz szkło, dwoma samochodami w tym co najmniej jeden pojazd bez funkcji kompaktującej w sposób gwarantujący, że odpady selektywnie zbierane nie będą ze sobą mieszane. Dopuszcza się wożenie odpadów selektywnych jednym samochodem bez funkcji kompaktującej, posiadającym przegrody. 6) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę a także przed wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu; 7) zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej); pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż co 7 dni; 8) składowania na terenie bazy transportowej urządzeń rezerwowych i urządzeń przeznaczonych do remontu takich jak kontenery, pojemniki i inne, z zachowaniem zasad wymaganych przepisami budowlanymi, sanitarnymi i ochrony środowiska itp.; 9) Wykonawca jest zobowiązany do mycia, dezynfekcji i dezynsekcji pojemników i kontenerów zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej w miejscu odbioru odpadów przynajmniej dwa razy w roku. W przypadku przeszkód wykonania tej usługi w miejscu odbioru odpadów mycie i dezynfekcja musi odbywać się w miejscu przystosowanym do tych czynności. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu wykonywania usługi oraz przedstawiać pisemny raport z wykonania usługi, zawierający miejsca (adresy) i ilości pojemników poddanych myciu, dezynfekcji i dezynsekcji; 10) W celu utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów (w stosunku do częstotliwości opisanej w pkt I ust.2 i ust. 3 ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc z prawem do zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia; 11) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej zmianę częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. VII. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców do niezbędnego minimum. 2. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub ponoszenie wg wyboru Zamawiającego kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w Gminie (uszkodzenia chodników osiedlowych, punktów do składowania odpadów itp.). 4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych z domów wielorodzinnych oraz posesji indywidualnych będzie znacznie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp.; Wykonawcy przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy 5. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach (posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni przed tymi naradami. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie. 7. Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług; pojazdy te winny być we właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy. 8. W zakresie posiadania i funkcjonowania bazy transportowej do dodatkowych obowiązków Wykonawcy należy: 1) garażowanie samochodów przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie na terenie bazy transportowej, 2) składowanie na terenie bazy transportowej urządzeń rezerwowych i urządzeń przeznaczonych do remontu takich jak kontenery, pojemniki i inne, z zachowaniem zasad wymaganych przepisami budowlanymi, sanitarnymi i ochrony środowiska itp., 3) umożliwienie wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Wykonawca wyznaczy osobę Koordynatora umowy oraz jego zastępcę, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować bezpośrednio w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00. Koordynator umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowania wykonywania przez Wykonawcę postanowień umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy, na których zamieszkują mieszkańcy oraz pochodzących z PSZOK. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia, co najmniej jednej akcji edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi polegającej na: a) dostarczeniu wszystkim właścicielom nieruchomości ulotek w formacie minimum A4/DL o treści uzgodnionej z Zamawiającym i harmonogramu odbioru odpadów. Pierwszą akcję edukacyjną należy przeprowadzić w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wykonawca przeprowadzi kolejne akcje zgodnie z ofertą we wskazanej przez a) siebie liczbie w równomiernych odstępach czasowych do końca okresu wykonywania Zamówienia. b) Przeprowadzeniu prelekcji na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla radnych Rady Miejskiej w Annopolu oraz sołtysów, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. VIII. DANE ILOŚCIOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wskazuje, że dla oszacowania skali usługi należy wziąć pod uwagę następujące dane aktualne na dzień 31.12.2017 r.: 1. Powierzchnia gminy 151 km² 2. Liczba mieszkańców: • liczba osób zameldowanych – 8792; • liczba osób zamieszkałych zgodnie ze złożonymi deklaracjami – 7067; 3. Liczba domów wielorodzinnych – około 19, w tym ilość zbiorczych miejsc gromadzenia odpadów – 13; Wykaz miejsc usytuowania gniazd śmietnikowych zostanie wykonawcy przekazany przed podpisaniem umowy. Wykaz ten będzie aktualizowany i przekazywany w trakcie trwania umowy. 4. Przewidywana ilość gospodarstw domowych/właścicieli nieruchomości: a) Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa - 2139 b) Zabudowa wielorodzinna 19 wspólnot – 502 gospodarstw domowych 5. Liczba nieruchomości o utrudnionym dojeździe do posesji (miejsca trudnodostępne)–132 (wykaz ten jest częścią Wykazu nieruchomości zamieszkałych, których dotyczy przedmiot zamówienia. Zostanie on przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy) Ilości poszczególnych typów pojemników zostaną dostosowane do Wykazu nieruchomości przekazanego Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Wskazana powyżej liczba domów wielorodzinnych, w tym ilość altan śmietnikowych lub innych zbiorczych miejsc gromadzenia odpadów oraz liczba nieruchomości o utrudnionym dojeździe do posesji może zmienić się w całym okresie obowiązywania umowy o nie więcej niż +/-5%. 6. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych, którą będzie trzeba odebrać w trakcie trwania umowy : Kod odebranych odpadów komunalnych Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2000 20 02 02 Odpady ulęgające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 200 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 80 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 20 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 380 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 3 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 5 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 30 15 01 07 Opakowania ze szkła 35 16 01 03 Zużyte opony 7 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,5 15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślinni iii klasy toksyczności- b. ktoksyczne i toksyczne) 1 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 1 7. Szacowana ilość odpadów komunalnych do odebrania z PSZOK-u w trakcie trwania umowy: • przeterminowane leki - 0,5 Mg • chemikalia i opakowania po środkach ochrony roślin – 1,0 Mg • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 8,0 Mg • meble i inne odpady wielkogabarytowe - 10,0 Mg • odpady remontowe i budowlane – 1,0 Mg • zużyte opony – 7,0 Mg • urządzenia zawierające freony 3,0 Mg Wskazane powyżej ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i odpadów komunalnych zebranych w PSZOK stanowią maksymalne szacowane przez Zamawiającego ilości odpadów objęte przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tych ilości dla poszczególnych frakcji odpadów o nie więcej niż +/- 5%. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty wraz z prowadzeniem edukacji ekologicznej, zobowiązuje się on do realizowania wszystkich działań, o których mowa w pkt 13 ppkt 2 SIWZ, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information