zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicy: Wolności 18, Władysława IV 11A, Wyzwolenia 32 , Wyzwolenia 33 w Gdańsku.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430961)

Client
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
State
pomorskie
Address
80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74 74
Phone
58 3201032, 3200220, 3023282
Fax
58 3458235
www
www.gznk.pl
E-Mail
nz@gznk.pl
Created
2018-12-06

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Partyzantów 74 74 80-254 Gdańsk pomorskie tel. 58 3201032, 3200220, 3023282 fax. 58 3458235 REGON 19281776900000 www.gznk.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicy: Wolności 18, Władysława IV 11A, Wyzwolenia 32 , Wyzwolenia 33 w Gdańsku.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy budynkach:  ul. Wolności 18 w Gdańsku; (działka nr 79, obręb 60),  ul. Władysława IV 11A w Gdańsku; (działka nr 197, obręb 61),  ul. Wyzwolenia 32 (działki nr 365/5, 356/7, 355/2, obręb 60) oraz ul. Wyzwolenia 33 w Gdańsku; (działka nr 365/5, obręb 60). 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) ul. Wolności 18:  roboty rozbiórkowe,  wykonanie chodnika z płyty chodnikowej,  wykonanie utwardzenia płytami ekologicznymi oraz ekokratą,  montaż wiaty śmietnikowej,  wykonanie ogrodzenia stalowo - drewnianego,  montaż elementów małej architektury – zestaw wypoczynkowy (stół, ławki),  wykonanie trawników,  wykonanie nasadzeń,  uporządkowanie terenu, b) ul. Władysława IV 11A:  roboty rozbiórkowe,  wykonanie utwardzenia – dojścia do klatek schodowych, droga wewnętrzna,  wykonanie nowej wiaty śmietnikowej z wiatą rowerową,  wykonanie nowego ogrodzenia stalowego ażurowego,  urządzenie terenów zielonych,  montaż elementów małej architektury – parking rowerowy,  wykonanie nasadzeń,  pielęgnacja istniejącej zieleni,  uporządkowanie terenu, c) ul. Wyzwolenia 32 i Wyzwolenia 33:  roboty rozbiórkowe,  wykonanie chodników z płyt betonowych,  montaż elementów małej architektury – słupki chodnikowe blokujące (dot. Wyzwolenia 33), ławki (dot. Wyzwolenia 33), ograniczniki parkingowe (dot. Wyzwolenia 33), stojaki dla rowerów (dot. Wyzwolenia 32 i Wyzwolenia 33),  wykonanie klombów (dot. Wyzwolenia 33),  wykonanie trawników,  wykonanie nasadzeń,  uporządkowanie terenu. Uwaga. Przedmiot zamówienia wynikający z „Projektu budowlanego zagospodarowania terenu – ul. Wyzwolenia 32, 80-537 Gdańsk (załącznik nr 3.1 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót załącznik nr 3.3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia wynikający z „Projekt budowlany zagospodarowania terenu – ul. Wyzwolenia 33, 80-537 Gdańsk (załącznik nr 4.1 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót załącznik nr 4.3 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) ul. Wolności 18:  Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Wolności 18 w Gdańsku - załącznik nr 1.1 do siwz, • Rysunek nr 1 – lokalizacja – załącznik nr 1.1a do siwz, • Rysunek nr 3 – projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 1.1b do siwz, • Rysunek nr 4 – przekrój przez nawierzchnię – załącznik nr 1.1c do siwz, • Rysunek nr 5 - wiata śmietnikowa i ogrodzenie – załącznik nr 1.1d do siwz,  Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Wolności 18 w Gdańsku - załącznik nr 1.2 do siwz,  Przedmiar robót; Wolności 18 – załącznik nr 1.3 do siwz. b) ul. Władysława IV 11A:  Projekt zagospodarowania terenu – ul. Władysława IV 11A, 80-547 Gdańsk, dz. nr 197, obręb ew. 61 - załącznik nr 2.1 do siwz, • Rysunek nr PB.A1 – zagospodarowanie terenu (uzgodnienia)– załącznik nr 2.1a do siwz, • Rysunek nr ZT.1 – zagospodarowanie terenu – załącznik nr 2.1b do siwz, • Rysunek nr ZT.2 – ogrodzenie i wiaty – załącznik nr 2.1c do siwz, • Rysunek nr ZT.3 – detale i konstrukcja nawierzchni – załącznik nr 2.1d do siwz, • Rysunek nr ZT.4 – wyposażenie terenu – załącznik nr 2.1e do siwz,  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ul. Władysława IV 11A, 80-547 Gdańsk, dz. nr 197, obręb ew. 61 - załącznik nr 2.2 do siwz,  Przedmiar; Władysława IV 11A – załącznik nr 2.3 do siwz. c) ul. Wyzwolenia 32 i Wyzwolenia 33: I. ul. Wyzwolenia 32:  Projekt budowlany zagospodarowania terenu – ul. Wyzwolenia 32, 80-537 Gdańsk - załącznik nr 3.1 do siwz, • Rysunek nr ZT.A1 – zagospodarowanie terenu (uzgodnienia) – załącznik nr 3.1a do siwz, • Rysunek nr ZT.A1 – zagospodarowanie terenu – załącznik nr 3.1b do siwz, • Rysunek nr ZT.A2 – nawierzchnie – załącznik nr 3.1c do siwz, • Rysunek nr ZT.A3 – wyposażenie terenu – załącznik nr 3.1d do siwz,  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ul. Wyzwolenia 32, 80-537 Gdańsk, dz. nr 355/2 oraz 365/5, obręb ew. 60 - załącznik nr 3.2 do siwz,  Przedmiar zagospodarowania terenu zaplecza budynku przy ul. Wyzwolenia 32 w Gdańsku – załącznik nr 3.3 do siwz. II. ul. Wyzwolenia 33:  Projekt budowlany zagospodarowania terenu – ul. Wyzwolenia 33, 80-537 Gdańsk, dz. Nr 365/5, obręb ew. 60 - załącznik nr 4.1 do siwz, • Rysunek nr ZT.1 – zagospodarowanie terenu (uzgodnienie) – załącznik nr 4.1a do siwz, • Rysunek nr ZT.1 – zagospodarowanie terenu – załącznik nr 4.1b do siwz, • Rysunek nr ZT.2 – detale – załącznik nr 4.1c do siwz, • Rysunek nr ZT.3 – nawierzchnie – załącznik nr 4.1d do siwz,  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ul. Wyzwolenia 33, 80-537 Gdańsk, dz. nr 365/5, obręb ew. 60 - załącznik nr 4.2 do siwz,  Przedmiar zagospodarowania terenu zaplecza budynku przy ul. Wyzwolenia 33, dz. nr 365/5, obręb ew. 60, 80-537 Gdańsk – załącznik nr 4.3 do siwz. 4. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust.4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: brukarskie, drogowe. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  w przypadku składania oferty na zadanie 1 - 1 000,00 zł,  w przypadku składania oferty na zadanie 2 - 800,00 zł,  w przypadku składania oferty na zadanie 3 - 1 800,00 zł. W przypadku skład

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information