Wykonywanie usług sprzątania i utrzymywania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Piasecznie

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430960)

Client
Sąd Rejonowy w Piasecznie
State
mazowieckie
Address
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 14 14
Phone
0-22 703 78 00
Fax
0-22 703 78 85
E-Mail
gospodarczy@piaseczno.sr.gov.pl
Created
2018-12-06

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Sąd Rejonowy w Piasecznie ul. Kościuszki 14 14 05-500 Piaseczno mazowieckie tel. 0-22 703 78 00 fax. 0-22 703 78 85 REGON 14123103200000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonywanie usług sprzątania i utrzymywania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Piasecznie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamówienie zostało opisane następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90910000-9 – usługi sprzątania, 90919200-4 – usługi sprzątania biur. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania i utrzymywania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Piasecznie. 3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Załącznik nr 7). 4. Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej. 6. Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z poźn. zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach niniejszej Umowy będą wykonywać czynności w zakresie sprzątania i utrzymywania czystości. 7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie do 3 dni od dnia zażądania przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, do żądania których uprawniony jest Zamawiający w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymagań określonych w ust. 6 i dokonywania ich oceny. 8. Wykonawca w związku z żądaniem Zamawiającego określonym w ust. 7 zobowiązany jest do złożenia w szczególności następujących dokumentów: oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information